Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

IV SAB/Wr 354/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-13

:, a) bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 r., b) zeznania podatkowego za 2015 r. i 2016 r. i deklaracji z tytułu podatku dochodowego za ostanie sześć miesięcy,, c) wydruku...
z księgi podatkowej z wykazanym przychodem i dochodem (stratą) za ostanie trzy miesiące i wypłaty zaliczki na podatek dochodowy za ten okres,, d) historii wszystkich...

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-14

działalność gospodarczą organu podatkowego oraz w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej., Stwierdził...
, na które łoży rodzina 'niegospodarująca wspólnie' z wnioskodawcą, i nieposiadająca obowiązku wspólnego z nim gospodarowania. Są to wydatki 'na opłaty bieżące za podatki, energię...

IV SAB/Wr 354/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-16

uzyskania nadwyżki kosztów nad przychodem, a to skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi...
nr 10 Spółka podała, że stan środków w kasie na dzień 31 października 2017 r. jest ujemny oraz, że posiada zaległości wobec ZUS i z tytułu podatku VAT, podatku...