Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Bk 17/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-03-29

podatkowego w podatku dochodowym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Wojciech Stachurski (spr.), Sędziowie sędzia WSA...
. B. i G. B. B. Spółka z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z dnia [...] listopada 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób...

II FSK 1507/12 - Wyrok NSA z 2014-06-03

Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku z dnia 10 listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych...
2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r., Z uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji wynika, że decyzją z 29 czerwca 2009 r. Dyrektor Urzędu...

III SA/Wa 1798/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-11

w podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza, że uchylona decyzja nie może być wykonana w całości, 3) zasądza od Dyrektora...
w podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 r. Od decyzji tej Skarżąca nie wniosła odwołania, skutkiem czego stała się ona ostateczna w administracyjnym toku instancji...

I SA/Sz 1037/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-22

. Decyzją nr [...] z dnia 30.11.2011 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej ustalił E. S. (zwana dalej: 'stroną' lub 'skarżącą') zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym...
Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej nr [...] z dnia 30.11.2011 r. ustalającą stronie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok w formie...

I SA/Sz 1038/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-22

. Decyzją [...] z dnia 30.11.2011 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej ustalił P. S. (zwany dalej: 'stroną' lub 'skarżącym') zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób...
zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok w formie ryczałtu od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SA/Gl 190/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-07-22

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) orzeka, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu w całości do czasu uprawomocnienia...
. 27b, art. 30c i art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej także: 'ustawa...

I SA/Kr 1789/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-23

przychodów i kosztów uzyskania przychodów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006r. jak również kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania...
prawidłowości i rzetelności ustalania przychodów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006r., Skarżąca Spółka 'O' złożyła do organu kontroli wezwanie...

I SA/Kr 1790/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-23

i kosztów uzyskania przychodów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008r. jak również kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania...
prawidłowości i rzetelności ustalania przychodów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006r., Skarżąca Spółka 'I' złożyła do organu kontroli wezwanie do usunięcia...

I SA/Lu 710/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-23

ostateczną Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L., ustalającą P. K. zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia...
niezgodność art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z Konstytucją RP., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w L. postanowieniem...

I SA/Lu 711/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-23

ostateczną Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L., ustalającą E. K. zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących...
art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z Konstytucją RP., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w L. postanowieniem z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   50