Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

I SA/Ke 295/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-11-04

w roku podatkowym 2019; PIT -11 Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2019 oraz wyjaśnienia strony...
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, lub z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych - dochód netto obliczany...

I SA/Gd 431/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-11-15

do ustawy z dnia 16.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w części nieaktualnej- rozporządzeniem Ministra Finansów z 11 października 2004 r. w sprawie norm...
, jaki jego małżonek (...) nie prowadzi działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o ubezpieczeniu...

III SA/Łd 393/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-14

Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2015 r. wynika, iż koszty związane z odprowadzaniem podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne z pobieranej emerytury...
suma pobieranych emerytur jest znacznie większa. W związku z czym dużo większe są obciążenia związane z podatkiem dochodowym oraz ubezpieczeniem zdrowotnym. Od renty...

V SA/Wa 765/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-19

i prawnych, w zakresie w jakim Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia wykazu zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisami...
zgodnie z przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub oświadczenia Wnioskodawcy o braku obowiązku prowadzenia...

III SA/Wr 297/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-10

. o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a i c nie łączy...
oraz na okoliczność, że wielkość hektarów przeliczeniowych nie zgadza się z corocznym wezwaniem do zapłaty podatku dochodowego, a jednocześnie kwota [...] zł uznawana...

V SA/Wa 1803/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-22

o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z którego wynika...
utrzymania pięcioosobowej rodziny jest dochód z gospodarstwa rolnego. W 2010 roku skarżący wraz z żoną byli podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego...

II SA/Bd 218/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-09-14

jest przyznawana i wypłacana bez żadnych potrąceń (np. z tytułu zaliczek na podatek dochodowy bądź składek na ubezpieczenie zdrowotne), natomiast świadczenia przyznane...
pomniejszenia świadczenia o zaliczkę na podatek dochodowy oraz o składkę na ubezpieczenie zdrowotne traktować jako 'podwójnego obciążenia' skarżącego zaliczką na podatek...

III SA/Łd 392/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-14

. Od otrzymywanych emerytur z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są bowiem potrącane podatek dochodowy od osób fizycznych i składki...
przez płatników wysokości tych świadczeń przy ich wypłacie - o inne należności przypadające z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych lub składek na ubezpieczenia zdrowotne...

III SA/Po 995/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-28

się o kwotę tej emerytury. Organ wskazał, że kwota przeznaczonej do wypłaty emerytury rolniczej jest pomniejszana o zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie...
z ubezpieczenia społecznego rolników. Wysokość przyznanej emerytury wynosiła 1.076,56 zł, a do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie...

I SA/Rz 357/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-07-10

o dochodach w roku 2011 - 8.000 zł i w roku 2012 - 22.509 zł z tytułu opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych osób fizycznych...
zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych osób fizycznych, a kwota 8000 zł (za 2011 r.) jest przychodem bez pomniejszania o składki na ubezpieczenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   56