Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Lu 404/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-06-03

z dnia 28 czerwca 2021 r. nr 308000-COP-4102.6.2021.10 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Naczelnika...
podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o PIT., Wbrew przekonaniu podatnika, nie każdy...

I SA/Lu 405/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-06-03

Celnej z dnia 28 czerwca 2021 r. nr 308000-COP-4102.7.2021.10 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z 28...
Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej z 25 stycznia 2021 r. określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r...

I GSK 1512/11 - Wyrok NSA z 2013-03-28

wynikający z art. 22n ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm., dalej: ustawa o podatku dochodowym...
z przeznaczeniem' odwoływać się do treści art. 22n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sąd I instancji uznał, że odwołanie się do tego przepisu przez organy...

II GSK 280/17 - Wyrok NSA z 2017-03-15

karę pieniężną w wysokości 100% przychodu uzyskanego z urządzanej gry w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
się do znaczenia przychodu w rozumieniu nadanym przez art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym są to w szczególności otrzymane...

II GSK 450/17 - Wyrok NSA z 2017-04-05

, zasadne było odwołanie się do znaczenia przychodu w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz...
w życie 3 września 2015 r., a w której wprowadzono odesłanie do przepisów o podatku dochodowym, doprecyzowując, że wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1...

I SA/Lu 22/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-04-27

. na decyzję Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013...
w mocy decyzję wydaną w pierwszej instancji z dnia 29 marca 2021 r. określającą spółce zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 r. w wysokości...

I SA/Wr 275/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-04-20

. w przedmiocie zakończenia postępowań podatkowych dotyczących zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych i zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów...
podatkowej oraz art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. nr 90, poz. 416 ze zm.) określił L. H. zobowiązanie...

I SA/Lu 665/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-09

. na decyzję Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w B. P. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za [...] r...
w pierwszej instancji z dnia 11 marca 2021 r. określającą spółce zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. w wysokości [...] zł., Jak wynika...

III SA/Łd 302/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-09

były przedmiotem oceny WSA w Łodzi w sprawach podatku dochodowego za 2006r. i 2007r. w aspekcie kosztów uzyskania przychodu. W uzasadnieniu wyroku z dnia 24 kwietnia 2013r., sygn...
. akt I SA/Łd 754/12 dotyczącym podatku dochodowego za 2006r., sąd uznał, że skarżący nie nabył oleju opałowego od M. J. ('A') za kwotę 12.141,40 zł, natomiast w wyroku...

II GSK 1646/14 - Wyrok NSA z 2016-07-07

. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. - dalej: u.p.d.o.p.). Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. przychodami...
prawnych, a w tym konkretnym przypadku ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. przepisami art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 9 tej ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100