Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

II FSK 2703/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-22

Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w B. w przedmiocie sprostowania informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy postanawia: oddalić skargę...
na podatek dochodowy (PIT-11) nie jest czynnością zaskarżalną do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 Ppsa, gdyż nie dotyczy obowiązków lub uprawnień...

IV SA/Wr 508/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-18

sposób wyliczania tego dochodu z pewnością wskazałby inną ustawę np. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub delegowałby uprawnienie do jego określenia w drodze...
w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (uwzględniających również koszty uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy oraz pracy nakładczej...

II SA/Bd 327/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-06-17

. ustawy w związku z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez wadliwe uznanie, że odsetki od uposażenia wojskowego należy wypłacać...
od należności netto i jedynie za okres do dnia zapłaty należności głównej., W ocenie skarżącego skoro przepis art. 21 ust. 1 pkt 95 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób...

III SA/Kr 1790/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-24

. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto ponowił zarzuty zawarte w odwołaniu., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi. Na uzasadnienie podano...
zobowiązania go do tego przez sąd administracyjny, a to do: do kwestii naruszenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która nie przewiduje potrąceń dokonanych...

I OSK 532/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-10

, którego zarzut dotyczy zawiera kilka czy kilkanaście unormowań /norm prawnych/ - por. np. art. 16 ustawy z 5.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 2000 nr 54...

II SA 1304/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-01-15

przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o emeryturach...

II SA/Bd 568/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-10-05

oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności...

IV SA/Wr 16/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-09

z przywołanym wyżej przepisem potrąceń winno się dokonywać po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy., Reasumując, skarżący wskazał...

III SA/Kr 1119/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-12

z przysługujących mu należności naruszając tym samym art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie żołnierzy zawodowych, a nadto ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
dochodowym od osób fizycznych. Ponadto ponowił zarzuty zawarte w odwołaniu., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi. Na uzasadnienie podano, że na żądaną...

IV SA/Wr 4/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-04-13

zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty 2.880 zł) oraz odsetek od tej kwoty w wysokości 213,13 zł. Domagała się więc tym samym wypłaty należności...
1   Następne >   2