Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

I SA/Bd 772/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-12-14

podatku dochodowego (zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie podatnikami podatku dochodowego od dochodów spółki pozostają jej wspólnicy, odpowiednio osoby prawne...
i fizyczne). Konsekwencją braku statusu podatnika podatku dochodowego w przypadku spółki jest brak prawnego obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych na potrzeby...

I SA/Bd 778/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-12-20

podatku dochodowego (zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie podatnikami podatku dochodowego od dochodów spółki pozostają jej wspólnicy, odpowiednio osoby prawne...
i fizyczne). Konsekwencją braku statusu podatnika podatku dochodowego w przypadku spółki jest brak prawnego obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych na potrzeby...

I SA/Bd 859/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-24

od nieruchomości. Ze względu na swoją formę prawną Spółka będąca właścicielem przedmiotowych budowli, nie jest podatnikiem podatku dochodowego (zgodnie z brzmieniem...
odpowiednich przepisów w tym zakresie podatnikami podatku dochodowego od dochodów generowanych przez Spółkę pozostają jej wspólnicy, odpowiednio osoby prawne i fizyczne...

I SA/Łd 802/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-15

elektrycznej - urządzenia wiatrowe., Podkreślono, że ze względu na swoją formę prawną (spółka komandytowa), wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku dochodowego...
nie był podatnikiem podatku dochodowego. Naturalną konsekwencją braku statusu podatnika podatku dochodowego w przypadku Spółki jest brak prawnego obowiązku prowadzenia...

I SA/Kr 1220/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-03

podstawy opodatkowania budowli, które podlegają opodatkowaniu., Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która jest właściwa w niniejszej sprawie, odpisów...
z zasadami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość początkowa stanowić będzie podstawę do określenia na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawy...

II FSK 1018/18 - Wyrok NSA z 2020-03-11

zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm. dalej: 'u.p.d.o.p.'). W ewidencji ujęto środki trwałe...
elektrycznej - urządzenia wiatrowe., Ze względu na swoją formę prawną (spółka komandytowa), wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a podatnikami w tym zakresie...

II FSK 968/19 - Wyrok NSA z 2019-10-11

z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazała jednak, że w ewidencji ujęto środki trwałe, których wartości początkowe obejmują swym zakresem m.in. części...
o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne...

I SA/Łd 1029/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-01-25

nie jest podatnikiem podatku dochodowego - podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy (osoby fizyczne), którzy są uprawnieni do dokonywania odpisów amortyzacyjnych (do celów podatkowych...
gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4-6 wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania...

II FSK 1731/18 - Wyrok NSA z 2020-01-30

w ewidencji środków trwałych spółki., Ze względu na swoją formę prawną (spółka osobowa niebędąca osobą prawną) wnioskodawczyni nie jest podatnikiem podatku dochodowego...
- podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy (osoby fizyczne), którzy są uprawnieni do dokonywania odpisów amortyzacyjnych (do celów podatkowych) od elektrowni wiatrowych...

I SA/Kr 1744/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-09

pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 74 poz. 397 ze zm.) po dniu kiedy decyzja o pozwoleniu...
w przepisach o podatku dochodowym, ustalona na 1 stycznia każdego roku, stanowiąca podstawę amortyzacji w danym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli...
1   Następne >   +2   +5   10