Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 4447/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu...
wpłaty), iż stanowi ona zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy za styczeń 2000 r., nie składając jednak deklaracji PIT - 5 za ten miesiąc. W związku z powyższym Urząd...

I SA/Wr 4448/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu...
miesięczną na podatek dochodowy od osób fizycznych za styczeń 2000 r. w wysokości [...]. W uzasadnieniu tej decyzji Izba Skarbowa wyjaśniła, iż Z. P. - prowadzący...

I SA/Wr 4449/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu...
na podatek dochodowy od osób fizycznych za styczeń 2000 r. w wysokości [...]. W uzasadnieniu tej decyzji Izba Skarbowa wyjaśniła, iż Z. P. - prowadzący działalność gospodarczą...

I SA/Wr 134/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-03-26

zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne miesiące 2009 r. I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. stwierdza, że postanowienie wymienione w punkcie...
75.021.304 zł na poczet: zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2009 r. na należność główną w kwocie 373.318 zł, z dniem wymagalności tej zaliczki...

I SA/Wr 1129/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-04

Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. oddala...
skargę. Skarżący A. i B. B. wnioskiem skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia 24 kwietnia 2006r. zwrócili się o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym...

I SA/Wr 1220/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-08

Skarbowej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 r. na poczet zaliczki na podatek dochodowy...
nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 r. w wys. 2.890.896,50 zł. z oprocentowaniem w wys. 986.825 zł. na poczet zaliczki na podatek dochodowy...

I SA/Wr 287/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-08

Zamiejscowy w W. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie: podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 rok I uchyla zaskarżoną decyzję; II. wstrzymuje wykonanie decyzji określonej...
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ś. z dnia [...]. nr [...]- określającą M. I. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003r. w kwocie [...]zł., W stanie...

I SA/Wr 971/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-03

się one przepisowi krajowemu przyjętemu w art. 27b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176...
ze zm.) ograniczającemu prawo do obniżenia podatku dochodowego o kwotę składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej wyłącznie na podstawie przepisów prawa...

I SA/Wr 1305/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-01-31

na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiące 2009 r. I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika D. Urzędu Skarbowego we W. z dnia...
75.021.304 zł na poczet: zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2009 r. na należność główną w kwocie 373.318 zł, z dniem wymagalności tej zaliczki...

I SA/Wr 1933/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-22

stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2000 r.: oddala skargę. Wnioskami z dnia...
[...].,[...].,[...].,[...].,[...].,[...]., [...]J. P. wystąpił do Urzędu Skarbowego w Ś. o stwierdzenie nadpłaty w wysokości: [...]z tytułu wpłaconej kwoty w podatku dochodowym od osób...
1   Następne >   +2   +5   +10   100