Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Sz 201/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-20

autorskich i przemysłowych. Nie będą one jednak stanowić więcej niż [...]% przychodów Spółki., Wnioskodawczyni wskazała, że stawka podatku dochodowego od osób prawnych...
spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od odstawki...

I SA/Sz 64/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-01

. Czy w odniesieniu do przychodów spółki uzyskanych do dnia 31 października 2015 r. spółka będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisów ustawy o podatku...
przez akcjonariusza będącego osobą prawną) mogą mieć wpływ na datę rozpoczęcia podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych SKA?, Zdaniem spółki, zgodnie z art. 4...

I SA/Sz 269/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-08-28

Skarbowej .[...]-3.34-411803-1/13 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. i odmowy stwierdzenia nadpłaty w tym podatku I. uchyla zaskarżone decyzje...
z [...] roku: nr [...] określającą K. P. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za [...] rok w wysokości [...] zł oraz nr [...] odmawiającą podatniczce stwierdzenia nadpłaty...

I SA/Sz 271/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-08-28

Skarbowej z dnia [...] r. o numerach: [...], [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. i odmowy stwierdzenia nadpłaty w tym podatku I. uchyla...
z [...] roku nr: [...] określającą K. P. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za [...] rok w wysokości [...] zł oraz nr [...] odmawiającą podatniczce stwierdzenia...

I SA/Sz 856/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-11

określenia wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 2008 oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w S. decyzją z dnia [...] r., nr [...], utrzymał...
. wysokość straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 2008 w kwocie [...] zł., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że w dniu 31 marca 2009 r...

I SA/Sz 250/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-07-26

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 r. oddala skargę...
zaliczenia wpłaty z dnia [...] r. dokonanej przez 'H' Spółkę z o.o. z siedzibą w Sz. w wysokości [...] zł na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych za [...] r...

I SA/Sz 627/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-02-25

dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu rozliczania wnoszonych zaliczek przez właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej., W przedmiotowym wniosku...
kalendarzowy., Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 54 poz. 654 ze zm...

I SA/Sz 87/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-01

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. o d d a l a skargę Decyzją z dnia [...] r. o nr [...], wydaną na podstawie art. 21 §...
. b oraz pkt 9 lit. a, art. 27, art. 27a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b i c, art. 27b ust. 1, art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

I SA/Sz 589/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-05

sądowego. W. A. w dniu 6 grudnia 2011 r. złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego...
. Obowiązek podatkowy powstanie zatem w momencie otrzymania środków pieniężnych. W związku z tym, nie będzie on zobowiązany do opłacania zaliczek na podatek dochodowy...

I SA/Sz 590/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-26

. J. B. w dniu 6 grudnia 2011 r. złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego...
. Obowiązek podatkowy powstanie zatem w momencie otrzymania środków pieniężnych. W związku z tym, nie będzie on zobowiązany do opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100