Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Ol 289/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-10-10

z dnia '[...]' nr '[...]' i z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów za 2002 rok i określenia wysokości odsetek...
od przyjętego zryczałtowanego podatku dochodowego za 2002 rok 1. uchyla zaskarżone decyzje 2. określa, że zaskarżone decyzje nie podlegają wykonaniu 3. zasądza od Dyrektora Izby...

I SA/Ol 591/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-25

. na interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia '[...]' nr '[...]' i '[...]' w przedmiocie podatku dochodowego...
podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę osobową...

I SA/Ol 407/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-01-27

Skarbowej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002r. oddala skargę. Decyzją z dnia 28.09.2004r....
. Nr '[...]' z dnia 9.07.2004r. odmawiającej A. P. i M. P. stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002r., Pismem z dnia 13.05.2004r. Skarżący M. P. zwrócił...

I SA/Ol 287/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-10-10

dochodowego od niezaewidencjonowanego przychodu za 2001r. oraz określenia wysokości odsetek od zryczałtowanego podatku dochodowego za styczeń, luty, marzec, wrzesień...
12.431 zł,, II. określenia wysokości odsetek od przyjętego w prawidłowej wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego za m-ce styczeń, luty, marzec, wrzesień, październik...

I SA/Ol 483/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-02-16

. Nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 rok oddala skargę Zaskarżona decyzją z dnia '[...]' roku Dyrektor Izby Skarbowej...
utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego, w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty M. S., w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 rok., Z akt sprawy...

I SA/Ol 396/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-05-28

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej ustalającej podatek dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł...
z dnia '[...]', Urząd Skarbowy ustalił J. M. zobowiązanie w zryczałtowany podatku dochodowym od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1994 r. wysokości 69.628,24...

I SA/Ol 334/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-07-09

Izby Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie wysokości należności z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wypłaconą...
: '[...]' o odpowiedzialności podatkowej Spółki A. jako płatnika, określającą wysokość należności z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych...

I SA/Ol 334/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-07-19

jakiegokolwiek obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?, 2) Czy w związku z dokonanym działem spadku na Wnioskodawczyni ciążyć będzie obowiązek...
własnościowe prawo do lokalu nie powodował po Jej stronie powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym, iż zdaniem...

I SA/Ol 135/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-06-02

. 'a' ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./., Zgodnie z treścią wymienionego przepisu ze zwolnienia podatkowego w 10 procentowym...
zryczałtowanym podatku dochodowym ze sprzedaży nieruchomości, wskazanego w art. 28 ust. 2 cytowanej ustawy, w przypadku nabycia budynku niemieszkalnego z powierzchnią...

I SA/Ol 331/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-09-14

Skarbowej z dnia '[...]' r., nr '[...]' i '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001r. i 2002r. I. uchyla zaskarżone...
w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 rok w kwocie 4.798,44 zł oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 rok w kwocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100