Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

K 8/03 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2004-05-04

Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176, nr 22 poz. 270, nr 60 poz. 703, nr 70 poz. 816, nr 104...
jest usunięcie niekonstytucyjności wskazanego w sentencji zakresu art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest przyznanie owdowiałym podatnikom prawa...

K 28/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-12-28

1. Przepisy art. 1 pkt 8 lit. 'b' oraz punkt 9 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w zakresie, w jakim odnoszą...
zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych bez odpowiedniego okresu dostosowawczego, co narusza zasady pewności prawa i zaufania obywateli do państwa wynikające...

K 22/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-05-29

Art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. 'c' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ jest zgodny z art. 1 i art. 67...
. 1 pkt 5 lit. 'a' - 'g' ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje na dwie istotne cechy tej konstrukcji prawnej. Z jednej strony na jej wyjątkowość...

K 1/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-03-15

oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426/ przez to, że wprowadza zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w toku roku podatkowego, co narusza pewność prawa...
17 lit. 'a' jest niezgodny z art. 1 powołanych wyżej przepisów konstytucyjnych przez to, że wprowadził niekorzystne dla podatników zmiany podatku dochodowego od osób...

U 2/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-02-04

. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 3 poz. 12 ze zm./, w szczególności z jej art. 1, art. 5-6 w związku z art. 7 ust. 1 i art. 10 ust. 2 pkt 16 w brzmieniu ustalonym...
mających na celu opodatkowanie podatkiem dochodowym różnic kursowych, uznać należy za akty normatywne w rozumieniu powołanego wyżej art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o TK. W orzeczeniu...

K 24/95 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-01-28

przepisu art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /dalej: ustawa/ 'w części w jakiej pozbawia pojedynczych rodziców wychowujących...
uczestników postępowania o znajdującym się w toku procesu legislacyjnego projekcie nowelizacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

K 10/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-04-11

Art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416/ w zakresie mocy obowiązującej, utrzymanej...
nr 84 poz. 426/. Ocena konstytucyjności art. 6 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga na wstępie ustalenia zakresu czasowego obowiązywania...

K 13/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-03-29

ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych., Na podstawie tego przepisu Minister Finansów do dnia 15 listopada 1992 r. zobowiązany był ustalić skalę...
podatku dochodowego na rok 1993 z uwzględnieniem wzrostu wspomnianych wyżej progów podatkowych. Minister Finansów obowiązku tego nie wykonał, a dnia 16 kwietnia następnego...

K 7/94 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-07-10

Ministra Finansów: a) z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych /Dz.U. nr 132 poz. 635/, b) z dnia 25 stycznia 1994 r...
. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych /Dz.U. nr 15 poz. 52/., postanowił umorzyć postępowanie w sprawie...

W 2/96 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1996-05-15

zmniejszyłyby się w odniesieniu do niektórych gmin bardzo znacznie. Wzrosłyby natomiast wpływy do budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek...
od nieruchomości stanowi koszt uzyskania przychodu. Im większy jest podatek od nieruchomości wpływający do budżetu gmin, tym mniejszy jest podatek dochodowy wpływający do budżetu...
1   Następne >   3