Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA 1709/97 - Wyrok NSA z 1998-10-06

. 791/ przedsiębiorstwa państwowe są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa po opodatkowaniu podatkiem dochodowym obliczonym zgodnie z art. 19...
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ z zastosowaniem art. 21 i art. 22 ustawy. Naczelny Sąd...

FPS 9/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

Odszkodowanie, o którym mowa w art. 101[2] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy /Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 ze zm./, było w 2000 r. wolne od podatku dochodowego...
od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./. Naczelny...

III SA 177/95 - Wyrok NSA z 1995-06-28

1. Wybór formy opłacania podatku: na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm...
działalności przez tego podatnika., 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych...

III SA 329-330/95 - Wyrok NSA z 1996-03-27

Forma opodatkowania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ bądź w formie...
ryczałtu określonego rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych /Dz.U. nr 123 poz. 635...

III SA 3387/01 - Wyrok NSA z 2002-09-18

Skoro Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
wpłaty na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące I i II 2000 r., argumentując, że osiągnięty dochód z działalności gospodarczej jest zwolniony z podatku...

III SA 714/94 - Wyrok NSA z 1995-04-07

W 1992 i 1993 r. dochody z tytułu dyskonta stosowanego przy wykupie bonów skarbowych emitowanych przez Ministra Finansów podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym...
. oddala skargę. Urząd Skarbowy określił Zakładom Drobiarskim SA podatek dochodowy za 1992 r. w wysokości 14.865.880 tys. zł. Podstawa opodatkowania została ustalona...

FPS 6/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-09-27

Decyzja w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1994, wydana na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...
wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1994 r., po rozpoznaniu w dniu 27 września 1999 r. na posiedzeniu jawnym następujących...

FSA 2/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-02-14

1. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym...
. Spółka z o.o. z siedzibą w E. na uchwałę Izby Skarbowej w O. Ośrodek Zamiejscowy w E. z dnia 16 lipca 1999 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...

III SA 1268/98 - Wyrok NSA z 1999-01-19

Jakkolwiek ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ z mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 nie stosuje...
w zyskach osób prawnych, choćby zyski te były wynikiem działalności rolniczej /art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U....

III SA 245/91 - Wyrok NSA z 1991-06-17

W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. 1989 nr 27 poz. 147, zm. Dz.U. nr 74 poz. 443/, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 1991 r...
., nie było podstaw prawnych dla uznania różnic kursów walut obcych w stosunku do złotówki za przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. Naczelny Sąd Administracyjny uznał...
1   Następne >   +2   +5   +10   91