Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Sz 2219/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-06-18

niewątpliwie zyskiem osoby fizycznej w rozumieniu art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm...
stosunkiem pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, którego pobór następuje według zasad określonych w art. 31 tej ustawy., - jest to udział w części nadwyżki...

SA/Sz 722/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-10-14

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ stanowi, że część dochodów osób...
, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy przebywających czasowo za granicą i uzyskujących z tego tytułu wynagrodzenia - są wolne od podatku dochodowego. Ustawodawca...

SA/Sz 721/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-10-14

praca była wykonywana jest wolna od podatku dochodowego - art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90...
i uzyskują z tego tytułu wynagrodzenia są wolne od podatku dochodowego. Ustawodawca nie stawia warunku, aby były to dochody wypłacane za granicą., 3. Użycie przez ustawodawcę...

SA/Sz 142/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-03-06

Wynikające z par. 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych /Dz.U. nr 132 poz...
w roku podatkowym zryczałtowanego podatku dochodowego oraz do prowadzenia ewidencji przychodów i zakupów., Powyższe ustalenia były podstawą do wydania w dniu 4...

SA/Sz 390/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-07-08

dochodowego pomniejsza tak ewidencjonowany przychód o podatek VAT i otrzymane zwroty., 2. Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, skoro są nimi jej udziałowcy...
pkt 23, art. 24 ust. 1, art. 26, art. 27 ust. 1, art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm...

SA/Sz 361/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-11-18

Wynikające z art. 27 ust. 1 zdanie ostatnie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ uprawnienie...
. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 20 stycznia 1998 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. Decyzja z dnia 1 października 1997 r. nr III US.DOP.4...

SA/Sz 2427/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-11-12

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ traktuje jako równoważne z odszkodowaniem. W dniu 18 kwietnia 1997 r. Małgorzata i Marian L...
121.182,60 zł a należy podatek dochodowy - 42.301,50 zł., Również w dniu 18 kwietnia 1997 r. Marian L. złożył w Urzędzie Skarbowym wniosek o wydanie decyzji ustalającej...

SA/Sz 2081/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-11-12

W przypadku decyzji w podatku dochodowym od osób fizycznych wydanych przez organy podatkowe bądź organy kontroli skarbowej zawsze są to decyzje o charakterze...
deklaratoryjnym, czyli potwierdzającymi istnienie zobowiązania podatkowego, które powstało z mocy prawa. Naczelny Sąd Administracyjny oddala skrgę w przedmiocie podatku dochodowego...

SA/Sz 1184/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-01-24

tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych w 1993 r. kwoty 92.767.000 zł'. Podała, że na wydzierżawionych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa gruntach prowadzi...
produkcję ogólną rolną i dlatego zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416...

SA/Sz 1103/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-07-07

Skarbowej w Sz. z dnia 22 maja 1998 r. (...) w przedmiocie określenia wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 1995 r. - uchyla zaskarżoną decyzję...
, art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416. ze zm./ i par. 1 ust. 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   22