Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 461/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-12-01

- Dz.U. nr 10 poz. 35 ze zm./. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej określenia podatku dochodowego za okres od 1 czerwca do 31 grudnia 1992 r. Decyzją z dnia...
. ustalającej zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego za okres od 1 czerwca - 31 grudnia 1992 r. w wysokości 8.781.796.000 zł tj. w kwocie wyższej od zadeklarowanej...

SA/Rz 1254/96 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1997-12-15

1. Art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ odnosi się do dwóch sytuacji. Pierwszą...
z nich jest ta, w której podatnik wykorzystując swój związek gospodarczy z osobą, której przysługują szczególne ulgi w podatku dochodowym, przerzuca całość lub część swoich...

SA/Rz 1298/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1997-01-28

Z treści par. 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych /Dz.U. nr 132 poz. 635...
ze zm./ wynika, że podatek dochodowy opłacany w formie ryczałtowej miał być opłacany za okresy miesięczne od osiągniętego w poszczególnych okresach przychodu. Oznacza...

SA/Rz 151/94 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-07-14

. podatek dochodowy od osób fizycznych, a także ustalił podatek dochodowy od osób prawnych. Organ I instancji stwierdził dokonywanie przez spółkę wypłat należności z tytułu...
oraz dokonał w uzasadnieniu decyzji korekty ustalenia podatku dochodowego od osób prawnych., W odwołaniu od tej decyzji spółka wniosła o uznanie za koszt uzyskania przychodu...

SA/Rz 876/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-07-04

r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania - Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm. /20 procent/. Przyjęcie...
. 3 ust. 2, art. 21 ust. 1 i art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm. - ustawa o podatku...

SA/Rz 1629/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-04-15

zostać rozliczone w oparciu o art. 15 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ oraz par. 1 ust...
w podatku dochodowym od osób prawnych za 1994 r. - skargę oddala. Decyzją z dnia 26 września 1997 r. (...) Izba Skarbowa w T., po rozpoznaniu odwołania 'E.' Spółka z o.o. w P...

SA/Rz 259/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-02-08

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ - jako koszt pozyskania kredytu bankowego w wysokości odpowiadającej kwocie...
. 6 pkt 4, art. 16 ust. 1 pkt 38 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm. - dalej ustawa...

SA/Rz 422/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-09-30

Utrata prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług na skutek wyłączenia podatnika z opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej powodowała...
z 29 czerwca 1994 r. ustalił m.in. należny podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług za okres od stycznia do maja 1994 r. w kwocie 124.479.000 starych złotych...

SA/Rz 258/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-02-08

Do przychodów zalicza się więc 'wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń' /art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
o podatku dochodowym od osób prawnych - jako koszt pozyskania kredytu bankowego w wysokości odpowiadającej kwocie niewypłaconej wspólnikom części zysku, pozostawionej...

SA/Rz 209-210/96 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1997-03-06

stycznia 1996 r. (...) w przedmiocie zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 1995 r. - oddala skargę. Ryszarda i Zbigniew G. zwrócili...
się do Urzędu Skarbowego w P. z wnioskiem z dnia 22 września 1995 r. o zaniechanie poboru, począwszy od października 1995 r., zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych...
1   Następne >   +2   6