Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Po 1527/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-10

/art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - t.j. Dz.U. 1991 nr 49 poz. 216/., 3. Od 1 maja 1991 r. fundacje...
mogą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. swoje dochody przekazują na cele...

SA/Po 246/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-05-21

1. Fundacje mogą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku...
w postaci odsetek. oddala skargę w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. Fundacja Własności Prywatnej 'S.S.' powołana została aktem notarialnym z dnia 1...

SA/Po 285/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-06-30

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./ i przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...
podstawy do uznania za dochód w zyskach osób prawnych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych tego dochodu, który przeznaczony...

SA/Po 3674/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-05-05

dochodowego dochodów, jakie uzyskała z tytułu wytwarzania materiałów i wyrobów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, co zmniejszyło podatek dochodowy o kwotę 2.443.008.000...
zł, a następnie zastosowała obniżkę podatku dochodowego z tytułu zwiększenia sprzedaży, w porównaniu z rokiem 1988, tychże materiałów i wyrobów na potrzeby budownictwa...

SA/Po 1811/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-23

od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej nie nabywa po tej dacie uprawnień w podatku dochodowym od osób prawnych, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 15...
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania /Dz.U. nr 21 poz. 86 ze zm./. Urząd Skarbowy...

SA/Po 3642/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-03-09

Obowiązek podatkowy w podatku dochodowym powstaje zawsze na dzień 31 grudnia, gdyż regułą jest, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Przedsiębiorstwo Przetwórstwa...
tego zaniechania /M.P. nr 18 poz. 137/ - o zaniechanie podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 36.500.000 zł powstałego do dnia 31 grudnia 1992 r. oraz umorzenie odsetek...

I SA/Po 77/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-09-12

Wynikająca z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./ gwarancja zachowania praw nabytych...
obejmuje okresowe zwolnienie od podatku dochodowego uzyskane na podstawie par. 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie zwolnienia...

SA/Po 3055/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-02-28

Dochód uzyskany ze sprzedaży przedpłaty na samochód osobowy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stanowi bowiem sprzedaż prawa majątkowego /art...
. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./. Decyzją z dnia 16 sierpnia 1993 r. Izba Skarbowa w L...

I SA/Po 1398/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-08-03

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą odlicza się od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych łącznie do wysokości 10 procent...
dochodu /art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm. - w brzmieniu obowiązującym...

SA/Po 2327/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-12-07

Obligatoryjna forma zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania wolnych zawodów w 1994...
roku /rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych - Dz.U. nr 132 poz. 635...
1   Następne >   +2   +5   +10   21