Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Kr 1625/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-07-05

dochodowym u akcjonariuszy będących osobami prawnymi, stosownie do przepisów art. 7 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym...
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ - tylko wówczas, gdy kapitał zapasowy przeniesiony do kapitału...

SA/Kr 653/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-12-22

Z uwagi na to, że z tytułu podatku dochodowego za rok 1991 rozliczała się imieniem całego (...) Banku Rozwoju SA w Ł. w tym wszystkich jego oddziałów w Polsce centrala...
tego banku w Urzędzie Skarbowym Ł.-Ś., o ewentualnej nadpłacie lub niedoborze w zakresie podatku dochodowego za rok 1991 decydował Urząd Skarbowy Ł.-Ś., jako organ...

SA/Kr 2881/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-02-17

nie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconej w dniu 3.06.1992 r. włoskiej firmie 'C.' za dzierżawione od tej Firmy urządzenie palujące...
na zasadach leasingu., W zaskarżonej decyzji podano, że zryczałtowany podatek dochodowy, za który odpowiedzialnością jako płatnika obciążono stronę skarżącą, ustalony został...

I SA/Kr 1147/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-04-23

1. Według art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ opodatkowaniu podatkiem dochodowym...
podatkowej, jak też odrębny przepis, tj. par. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym...

SA/Kr 2065/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-01-12

Żądanie strony skarżącej o wypłatę oprocentowania od kwoty zwróconego jej /zaliczonego na inny podatek/ podatku dochodowego za rok 1989, obliczonego od dodatnich różnic...
Przedsiębiorstwu Eksportu Wewnętrznego 'P.' oddział w K. wypłacenia odsetek od nadpłaconego podatku dochodowego za rok 1989 z tytułu opodatkowania różnic kursowych...

SA/Kr 3031/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-03-17

Straty z lat ubiegłych, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowych od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw...
z dochodu tego roku. Miesięczne zaliczki na podatek dochodowy obliczane są od nadwyżki tego dochodu ponad kwotę strat przypadających do odliczenia od dochodu osiągniętego...

SA/Kr 1777/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-12-18

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania /Dz.U....
nr 21 poz. 86 ze zm./, okresowe zwolnienia od podatku dochodowego, do których podatnicy nabyli uprawnienia przed 1 stycznia 1992 r., pozostają w mocy do czasu...

SA/Kr 3159/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-06-16

Zwolnienie od podatku dochodowego części dochodów w 1992 r. z tytułu udziału w spółce może dotyczyć tylko tych dochodów, które zostały otrzymane przed zakupem akcji...
lub obligacji. Urząd Skarbowy w K. decyzją z dnia 25 czerwca 1993 r. odmówił zwrotu podatku dochodowego pobranego od wypłaty II raty dywidendy z wykupem przez Jarosława B...

SA/Kr 1876/92 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1993-01-14

W świetle postanowień par. 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych...
rodzajów działalności gospodarczej /Dz.U. nr 3 poz. 20 ze zm./ zwolnienie od podatku dochodowego, o którym mowa w par. 1 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia obejmuje dochody...

SA/Kr 2400/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-03-20

. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486/ określił wysokość zobowiązania przedsiębiorstwa 'O.' z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 1...
uzyskania przychodu za okres 1.01 - 31.12.1994 r. a następnie określił podatek dochodowy od osób prawnych za rok podatkowy 1994 w wysokości 68.078.692.000 zł /starych...
1   Następne >   +2   +5   +10   14