Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 1824/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-01-29

i Finansów Spółka z o.o. w K. należny podatek dochodowy od osób prawnych za 1995 r. w kwocie 364.166,00 zł, zaległość podatkową z tytułu tego podatku w kwocie 363.957,00 zł...
wykonania niektórych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 162 poz. 1124/ oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U....

I SA/Ka 1747/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-05-18

dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. nr 80 poz. 350/. oddala skargę w przedmiocie podatku dochodowego za 1992 r. Urząd Skarbowy w J. Z. decyzją z dnia 22 grudnia 1995 r...
działalność gospodarczą byli zobowiązani w ciągu roku podatkowego wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w sposób i terminach określonych w ustawie o podatku dochodowym...

I SA/Ka 2247/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-02-26

pracownikowi koszty wynajmu lokalu mieszkalnego w związku z takim przeniesieniem nie są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaskarżoną decyzją z 18 października...
1999 r. Izba Skarbowa w K., po rozpatrzeniu odwołania Andrzeja S., utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w B. z 16 lipca 1999 r. określającą należny podatek dochodowy...

I SA/Ka 329-330/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-09-15

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 21 poz. 86 ze zm./ zwolnieniu podlegała tylko ta część...
podatku dochodowego od osób prawnych za rok 1993 na kwotę 10.991,60 zł przyjmując za podstawę opodatkowania kwotę 27.479,00 zł oraz za rok 1994 na kwotę 16.616,00 zł...

SA/Ka 2627/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-01-24

już w kraju powstania przychodu. oddala skargę w przedmiocie określenia wysokości nie pobranego przez spółkę jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od należności...
1994 r. (...), określająca wysokość nie pobranego przez Fabrykę Kabli SA w C., jako płatnika, zryczałtowanego podatku dochodowego od należności licencyjnych za rok 1992 r...

I SA/Ka 438/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-04-18

. 'a' i art. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./., W uzasadnieniu wyjaśnił, że 28 grudnia 1998 r...
w stanie surowym. Organ I instancji wyjaśnił, że sprzedaż nastąpiła przed upływem terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

I SA/Ka 1719/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-06-03

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Obowiązkiem płatnika wynikającym z art. 31 i art. 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
. , 2. Zaliczka na podatek dochodowy bez wątpienia była, i jest także pod rządem aktualnie obowiązującego stanu prawnego, co do zasady świadczeniem wymagającym odniesienia...

SA/Ka 220/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1993-08-26

-Budowlanego 'I.' spółka z o. o. w K. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 5 grudnia 1992 r. w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 1991 r...
, utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w K. z dnia 3 września 1992 r. nr DPI/3/731/1-10/92 o ustaleniu zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 1991 r...

SA/Ka 2223/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1994-03-24

nie były związane ze źródłem przychodów w postaci renty zagranicznej. Decyzją z dnia 30 czerwca 1993 r. Urząd Skarbowy w Ż. ustalił Józefie M. należny podatek dochodowy od osób...
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podkreślając, iż temu podatkowi podlegają wszystkie dochody z wyjątkiem zwolnionych na mocy tej ustawy...

I SA/Ka 2043/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-12-17

lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, gdyż określa on tylko termin do złożenia deklaracji podatkowej, a nie termin...
Skarbowej w K. z dnia 11 sierpnia 2000 r. (...) w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych - uchyla zaskarżoną decyzję. Zaskarżoną decyzją z dnia 11...
1   Następne >   +2   +5   +10   23