Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Gd 323/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-10-08

. Oddział w G, nie pobrał od dochodów ze stosunku pracy zaliczek na podatek dochodowy w roku podatkowym 1993, uzyskanych w wyniku otrzymania przez pracowników kredytów...
, a odsetkami ogólnie stosowanymi przez Bank dla tego rodzaju umów /wobec klientów/ stanowi dochód pracowników Banku podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym - określił...

SA/Gd 707/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-03-09

1. Termin płatności podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, ustanowiony w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
170.000.000 zł., Urząd Skarbowy decyzją z 15.9.1993 r. ustalił zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym za 1992 rok w kwocie 8.500.000 zł. Podstawę materialnoprawną...

I SA/Gd 2825/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-06-13

Przepis art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ stanowił, że: 'stratę ze źródła...
przychodów poniesioną w roku podatkowym, a także /i/ straty ze źródeł przychodów, z których dochody były wolne od podatku dochodowego, pokrywa się w równych częściach z dochodu...

I SA/Gd 1275/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-11-09

Złożenie przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania oraz zapłata wynikającego z tego zeznania podatku wywołuje potrójny skutek prawny. Po pierwsze...
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./. Wówczas jednak decyzyjne określenie zobowiązania musi być różne...

I SA/Gd 2072/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-08-07

W przypadku obliczenia dochodu, od którego następuje odliczenie darowizn /art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U....
1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, ustawodawca wyraźnie wykluczył możliwość sumowania dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym i dochodów uzyskiwanych ze źródeł przychodów...

I SA/Gd 1007/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-11-25

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ przyjęto zasadę, iż podatek ten jest podatkiem powszechnym...
art. 54 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa w B. utrzymała w mocy decyzję Urzędu...

I SA/Gd 1279/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-04-24

dochodowego od osób fizycznych za 1992 r. - oddala skargę. Małżonkowie Andrzej i Urszula F. korzystając z uprawnień z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
'. W tym samym dniu, ten sam Urząd, wydał dwie odrębne decyzje w przedmiocie podatku dochodowego za 1992 r. w stosunku do każdego z małżonków F. obie oznaczając tym samym numerem...

I SA/Gd 980/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-02-16

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ do ustalenia dodatkowej podstawy opodatkowania. Naczelny...
Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi 'D.-B.' S.A. w W. na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 30 marca 1999 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób...

SA/Gd 1406-1407/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-02-10

opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub były wolne od tego podatku., 2. Użyte w art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 21...
prawidłowości rozliczeń z budżetem za okres od 1 stycznia do 30 września 1993 r. i w 1992 r. stwierdzono zaniżenie podatku dochodowego od osób prawnych za 9 miesięcy 1993 r...

I SA/Gd 654/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-01-23

dochodowym od osób prawnych /art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady...
1996 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1993 rok i na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i art. 29 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie...
1   Następne >   +2   +5   +10   37