Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 902/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-06-28

zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące od stycznia do sierpnia 1997 r. oraz zaległości podatkowej w podatku dochodowym za 1997 r...
:, - art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 1 pkt 2 i 9, art. 26a ust. 1 pkt 1 i ust. 9 pkt 4 oraz art. 44 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

SA/Bk 815/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1997-08-20

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350/ należy odnosić do obydwu podatków dochodowych: dochodowego od osób...
., Urząd Skarbowy w B. decyzją z dnia 24 sierpnia 1994 r. /nr USK.V-1/861/40/B/op/94/ określił podatek dochodowy od osób prawnych należny od spółki za 1991 r. i 1992 r...

SA/Bk 268-269/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-01-09

Zwrot użyty w art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./: 'określonych w odrębnych...
Administracyjny uznał zasadność skargi spółki z o.o. 'C.' w B. na dwie decyzje Izby Skarbowej w (...) z dnia 20 stycznia 1997 r. w przedmiocie określenia podatku dochodowego...

SA/Bk 5/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-12-15

Stosownie do unormowania zawartego w art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ m.in. osoby prawne...
, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody m.in. ze stosunku...

SA/Bk 146/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-06-24

, że samochód był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem /art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - t.j. Dz.U. 1993 nr 90...
. (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 r. - oddala skargę. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Stosownie...

SA/Bk 1109-1110/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-08-21

. (...) w przedmiocie określenia podatku dochodowego od osób prawnych za 1996 rok oraz 1997 rok - oddala skargę. Izba Skarbowa w B., decyzjami z dnia 12 lipca 1999 r...
.:, I. - należny podatek dochodowy od osób prawnych za 1996 r. w kwocie 10.860 zł, w miejsce zadeklarowanego w kwocie 10.148 zł, - zaległość podatkową w podatku dochodowym od osób...

SA/Bk 568/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-03-07

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 ze zm./ stanowi, że nie uważa...
o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym w 1997 r. kwot wypłaconych udziałowcom z tytułu zawartych z nimi umów zlecenia nie można zaliczyć do kosztów...

SA/Bk 291/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-04-12

, jakiej należałoby oczekiwać (...)', o czym stanowi art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm...
./., Odsetki nie naliczone należy zaliczyć do przychodów dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych /argumentum a contrario z treści cytowanego przepisu...

SA/Bk 1498/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-05

Przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych /Dz.U. nr 132 poz. 635...
działalności podatnika lub spółki. Drugi Urząd Skarbowy w B. decyzją z dnia 7 maja 1999 r. na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

SA/Bk 1523/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-12

Zobowiązanie podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych powstaje z mocy prawa, a nie w drodze decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania. Drugi Urząd Skarbowy...
w B. decyzją z dnia 16 marca 1998 r. określił spółce 'E.' w B. należny podatek dochodowy od osób prawnych za 1995 rok w kwocie 127.214,40 zł w miejsce zeznanego w kwocie...
1   Następne >   +2   +5   11