Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Łd 48/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-09-19

obowiązku podatkowego z tytułu dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
/Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ i art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./. Naczelny Sąd...

SA/Ł 186-188/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-02-07

Warunek uzależniający zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu działalności wymienionej w par. 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r...
. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej /Dz.U. nr 3 poz. 20 ze zm./ od powstania podmiotu...

SA/Ł 622/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-11-17

Przepis art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 21 poz. 86 ze zm./ nie stanowi samodzielnej podstawy do uznania...
Państwowemu Kopalni Węgla Brunatnego uszczuplenie w podatku dochodowym od osób prawnych w zaliczkach za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 1993 r. w kwocie 12.822.052.000 zł...

I SA/Łd 2048-2049/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-01-11

W razie uznania określonego dochodu /przychodu/ za wymieniony w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90...
zamieszczanie w nim danych o zryczałtowanym podatku dochodowym, jest ewidentnie sprzeczny z przepisem art. 45 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Naczelny...

I SA/Łd 582/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-07

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106, poz. 482 ze zm./ i stanowiącego przedmiot opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy...
Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 'MZGM' Sp. z o.o. za okres 11 miesięcy 1995 r. określając za powyższy okres zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych...

SA/Ł 2320/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-12-13

1. Obligatoryjna forma zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej pozostaje w sprzeczności z istotą...
w przepisach art. 30 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ oraz par. 1 ust. 2 pkt 1...

SA/Ł 2824/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-08-29

i art. 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania /Dz.U. nr 21 poz. 86 ze zm...
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w nawiązaniu do art. 3 ust. 4, art. 14 ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych...

I SA/Łd 1210/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-03-16

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 27 ust. 1...
. w przedmiocie zaległości w podatku dochodowym. Zaskarżona decyzja Izba Skarbowa w Ł. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Ł. z 3 lutego 1998 r. określająca Romanowi...

I SA/Łd 2377/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-10-24

po rozpoznaniu sprawy ze skargi Roberta N. i Doroty N. na decyzję Izby Skarbowej w Ł. z dnia 13 listopada 2001 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000...
. 21 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 26 sierpnia 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176/. Należny podatek został obliczony przy zastosowaniu...

I SA/Łd 651/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-04-06

. odszkodowanie zaliczyły do przychodów 1994 r., w związku z czym skorygowały wysokość zaliczek na podatek dochodowy za listopad i grudzień 1994 r. Jednakże decyzja Izby Skarbowej...
w tej sprawie, a rozliczenia za 1992 r. nie mają znaczenia dla decyzji dotyczącej podatku dochodowego za 1994 r., natomiast odszkodowania otrzymane m.in. na podstawie przepisów...
1   Następne >   +2   +5   +10   26