Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 9/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

Odszkodowanie, o którym mowa w art. 101[2] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy /Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 ze zm./, było w 2000 r. wolne od podatku dochodowego...
od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./. Naczelny...

FPS 6/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-09-27

Decyzja w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1994, wydana na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...
wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1994 r., po rozpoznaniu w dniu 27 września 1999 r. na posiedzeniu jawnym następujących...

III AZP 15/87 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Do kosztów uzyskania przychodu /art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym - t.j. Dz.U. 1988 nr 4 poz. 37/ ze sprzedaży rzeczy wlicza się wartość...
:, Czy wartość własnej pracy podatnika podlega na podstawie art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /t.j. Dz.U. 1983 nr 43 poz. 192/ uwzględnieniu...

FPS 3/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-05-13

ze zm./ nie jest przychodem ze stosunku służbowego w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz...
stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 1995-1997, po rozpoznaniu wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający Naczelnego Sądu...

FPS 2/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-06-23

ze skargi Krystyny W. i Modesta W. na decyzje Izby Skarbowej w O. z dnia 23 marca 2001 r., (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. i 1998 r...
./:, czy podstawę obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku dokonania przez podatnika darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych...

FPS 15/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-11-27

Przepis art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ wyłącza z kosztów uzyskania...
Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:, Czy przepis art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90...

III AZP 2/94 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-10-13

opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku /Dz.U. 1975 nr 31 poz. 163/, wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są dochody przedsiębiorstwa mającego siedzibę...
przekazanego przez skład SN postanowieniem z dnia 29 marca 1994 r. III ARN 10/94:, Czy w świetle art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób...

FPS 8/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-11-15

. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:, Czy warunkiem zastosowania przepisu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym...
/, jest ogólne obniżenie wysokości lub utrata przez Skarb Państwa podatku dochodowego należnego łącznie od obu powiązanych ze sobą podmiotów, wskazanych przez wymieniony...

FPS 1/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-06-23

Elżbiety K. na decyzję Izby Skarbowej w K. z dnia 17 sierpnia 2001 r., (...) w przedmiocie określenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych...
do zwolnienia tej kwoty od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U....

FPS 9/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-20

1. Dochody podatników, których celem statutowym jest wspieranie działalności naukowej są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4...
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./, 2. W świetle przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 17 ust...
1   Następne >   +2   6