Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

II FSK 325/05 - Wyrok NSA z 2006-02-02

2280/03 w sprawie ze skargi E.B.D. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 23 lipca 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...
z o.o. 'E.B.D.' z siedzibą w W. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 23.07.2003 r., w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 1999., W uzasadnieniu...

FSK 2363/04 - Wyrok NSA z 2005-12-16

marca 2002 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. - oddala skargę kasacyjną; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zaskarżonym...
W. w W. z dnia 15 grudnia 2001 r., określającą Andrzejowi i Ilianie małżonkom S. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r. w wysokości...

FSK 836/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-28

. odmawiającą przyznania Skarżącemu ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wyszkolenia ucznia. Dyrektor Izby Skarbowej w S. w dniu 29 marca 2004 r...

II FZ 37/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-28

odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Marka W. na decyzję Izby Skarbowej w P. z dnia 19 kwietnia 2002 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób...
fizycznych za 2000 r. i podatku dochodowego od dochodu ze sprzedaży nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 24 listopada 2004 r. /I SA/Po 1453/02...

II SA 1010/99 - Wyrok NSA z 1999-10-14

grudnia 1996 r. skarżący nie pobierał wynagrodzenia za pracę, a jego żona jako pracodawca nie odprowadzała zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ponadto...
utrzymywanie takiego stanu w latach 1992-1996, podważa jego twierdzenie o pozostawaniu w stosunku pracy. Ponadto żona nie odprowadzała za niego zaliczek na podatek dochodowy...

I FSK 1568/08 - Wyrok NSA z 2008-12-02

, która uzyskuje przychód z czynności, o których mowa w art. 13 pkt 2-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jednocześnie czynności te realizowane są z zachowaniem...
' o podatku dochodowym od osób fizycznych. W pkt 6 powołanego przepisu wymienione zostały m.in. przychody osób, którym organ władzy lub administracji publicznej albo samorządowej...

VI SA/Wa 3493/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-08

także zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z 2013 r. swoich rodziców, którym wykazano, że ich łączny dochód (pomniejszony o składki...
na ubezpieczanie społeczne oraz o podatek dochodowy nie pomniejszony o składkę na ubezpieczenie zdrowotne) wyniósł 35.041,77 zł., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

I SA/Łd 685/01 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 2002-08-27

sprawy ze skargi 'S.-LPC-P.' Spółki z o.o. z siedzibą w R. na decyzję Izby Skarbowej w Ł. Ośrodek Zamiejscowy w P.-T. z dnia 30 marca 2001 r. (...) w przedmiocie podatku...
dochodowego od osób prawnych za 1997 r. postanawia odmówić dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika strony skarżącej Anny P.-W., będącej biegłym...

FSK 447/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-07

Skarga kasacyjna Witolda C. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu z dnia 7 listopada 2003 r. I SA/Po 253/03 w zakresie ulgi z tytułu nauki zawodu w sprawie ze skargi Witolda C. na decyzję Izby Skarbowej w P. z dnia 2 stycznia 2002 r. (...) w przedmiocie ulgi z tytułu nauki zawodu postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

FSK 799/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-22

Wniosek Dyrektora Izby Skarbowej w Sz. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Sz. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Sz. z dnia 17 grudnia 2004 r. SA/Sz 2517/02 w sprawie ze skargi Renaty B.-M. na decyzję Izby Skarbowej w Sz. z dnia 30 września 2002 r. (...) w przedmiocie określenia wysokości straty postanawia przywrócić wnoszącemu skargę kasacyjną termin do wniesienia wpisu od tej skargi.
1   Następne >   +2   4