Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

IV SA/Gl 242/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-05

podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361...
, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania...

II SA/Go 560/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-18

podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zaświadczeniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział nr [...] z dnia [...] sierpnia 2013 r...
wniosek wynika, iż powyższy dochód został osiągnięty z tytułu sprzedaży nieruchomości. Jednakże stanowi on dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób...

II SA/Go 676/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-23

przez B.B. w 2012r., zgodnie z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego nr [...] z [...] sierpnia 2013r. o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób...
sprzedaży nieruchomości. Jednakże stanowi on dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b. 30c i 30e ustawy...

II SA/Ke 202/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-05-12

podniosło, że jeżeli organ podatkowy wykazał powyższy dochód, jako opodatkowany podatkiem dochodowym to nie jest ono umocowane do podważenia tych ustaleń., Następnie organ...
. osiągnięty w 2008r. na podstawie przepisów o podatku dochodowym wyniósł 12.701,41 zł. Ponadto uzyskała ona dochód z tytułu wyegzekwowanych alimentów w wysokości 239,18 zł, co dało...

II SA/Sz 630/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-09-26

w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny...
podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,, - inne dochody...

II SA/Łd 300/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-27

, że jak wynika z dokumentów sprawy w 2009 roku rodzina M. M. osiągnęła dochód w kwocie 23 837,86 zł. Na kwotę tę złożyły się: - dochody opodatkowane podatkiem dochodowym...
(po odliczeniu pełnej wysokości składek ubezpieczenia), - dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskane z tytułu...

III SA/Kr 1701/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-31

osób:, - przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu...
, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne...

II SA/Łd 1340/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-17

uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych i skorygowany o składki...
dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów...

II SA/Sz 1335/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-18

określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy o podatku dochodowymi od osób fizycznych, a tym samym podlega wliczeniu do dochodu z roku bazowego, czyli do dochodu...
. 27, 30b, 30c, 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez ich niewłaściwą interpretację polegającą na przyjęciu, że dodatek aktywizacyjny wlicza...

II SA/Rz 221/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-04-15

tej ustawy wymaga, aby do wniosku dołączyć między innymi oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zawierające informacje...
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób...
1   Następne >   +2   +5   11