Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Ol 663/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-13

podatnika przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 r.., Jak wynika z nadesłanych akt sprawy i treści zaskarżonej decyzji...
, właściwym stał się Naczelnik Urzędu Skarbowego w W.., Po dokonaniu przez Spółkę rozliczeń podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 1.01....

I SA/Sz 455/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-22

Administracji Skarbowej z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych...
. nr [...] z [...] grudnia 2020 r. określającą M. K. (dalej: 'podatnik', 'strona', 'skarżący') przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych...

I SA/Łd 266/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-22

zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz określenia przybliżonych wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za poszczególne miesiące...
. w przedmiocie orzeczenia o zabezpieczeniu na majątku na poczet zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz określenie przybliżonych wysokości zaliczek na podatek...

I SA/Ol 625/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-17

wysokości '[...]' zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 r. w wysokości '[...]' zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę od ww. zobowiązań podatkowych...
, dokonał zabezpieczenia podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2016 r. oraz podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. W ocenie Spółki...

III FSK 213/22 - Wyrok NSA z 2022-06-07

podatku od towarów i usług za czerwiec-wrzesień 2016 r. oraz w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 r. istniały przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego...
z tytułu podatku od towarów i usług za czerwiec-wrzesień 2016 r. oraz w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 r. w dacie wydania zarządzenia o zabezpieczeniu...

I SA/Ol 748/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-13

podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 1.01.-31.12.2016 r., postanowieniem z 24.10.2017 r. sygn. akt [...] Sąd Rejonowy Wydział...
[...] Sąd ten zatwierdził układ przyjęty 4.02.2020 r. na Zgromadzeniu Wierzycieli, między dłużnikiem a wierzycielami. NUS zgłosił zaległości w podatku dochodowym od osób...

II FSK 2744/19 - Wyrok NSA z 2021-03-24

. w przedmiocie zabezpieczenia na majątku podatnika zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyrok sądu pierwszej instancji, tak jak i inne powołane w uzasadnieniu...
w przedmiocie zabezpieczenia na majątku podatnika zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za postępowania w sprawie III SA/Wa 1934/13 - punkt 4 petitum skargi do sądu...

I SA/Gl 737/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-01

zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za poszczególne miesiące 2018 r. oraz podatku od towarów i usług za lll kwartał 2017 r. i I oraz II kwartał 2018 r...
r. Spółka posiadała zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za maj, sierpień, październik, listopad i grudzień 2019 r. wynikające z zadeklarowanych...

I SA/Ke 351/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-09

decyzji nieostatecznej z [...] nr [...] określającej M. A. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PPL - według stawki 19 % od dochodów osób...
podatkowego wydał [...] dla M. A. decyzję w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r., określającą wysokość zobowiązania w tym podatku w kwocie 241.944, zł...

III FSK 4400/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r., Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowisko Sądu pierwszej instancji jest prawidłowe, zaś zarzuty...
w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r. została przesądzona w prawomocnym wyroku z dnia 12 czerwca 2019 r., sygn. akt I SA/Wr 1243/18 oraz że Sąd...
1   Następne >   2