Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

I SA/Ka 339/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-10-14

W świetle art. 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ sam fakt sprzedaży samochodów po zakończeniu...
tytułem zwrotu kosztów postępowania. Decyzją z 10.6.1996 r. Urząd Skarbowy w B. określił Przedsiębiorstwu Techniczno-Handlowemu spółce z o.o. wysokość podatku dochodowego...

II SA/Ol 617/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-07-01

o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zwolniony od podatku dochodowego, gdyż dochód ten uzyskany został w dniu 21 listopada 2012r. i w całości wydatkowany na cele...
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ocenił, że w tych okolicznościach brak było podstaw do nieuwzględnienia w dochodzie rodziny...

III SA/Kr 1210/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-31

podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30 b, 30 c, 30 e i 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz...
. 361 ze zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów...

FSK 76/04 - Wyrok NSA z 2004-04-14

Wejście w życie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 144 poz. 931/, nie uzasadnia wykładni, iż przed dniem...
Produkcji Skórzanej 'E.' S.A. w Ch. na decyzję Izby Skarbowej w L. Ośrodek Zamiejscowy w Z. z dnia 27 grudnia 2001 r. (...) w przedmiocie określenia podatku dochodowego od osób...

II SA/Ol 1346/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-12-15

. [...]), a pozostała kwota także zostanie wydatkowana na remont zakupionej nieruchomości. Wobec tego cały ten dochód 90000 zł został zwolniony z podatku dochodowego, zgodnie ze złożoną...
26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 361, ze zm) dalej: u.p.d.o.f., pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek...

II SA/Gl 511/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-10

ustawą limit kryterium dochodowego 800 zł. Do obliczenia dochodu rodziny skarżącej pozyskano dane z systemu E-Podatki o dochodach w roku podatkowym 2017 i z systemu ZUS...
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 'dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci' w wysokości 730,05 zł., co w przeliczeniu miesięcznym daje kwotę 60,84...

IV SA/Gl 893/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-18

określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm...
.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu...

II SA/Gl 373/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-15

, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone...
. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Natomiast w u.p.s. przy ustalaniu dochodu, od którego zależy przyznanie świadczeń z pomocy społecznej należy mieć na uwadze...

IV SA/Po 770/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-30

oraz dochód w kwocie [...]zł z tytułu kwoty otrzymanej na podstawie art. 27 f ust. 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączny dochód rodziny wynosi...
opodatkowaniu na zasadach ogólnych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy...

IV SA/Gl 231/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-22

rodziny, gdyż są przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania męża zagranicą i w związku z tym nie stanowią dochodu, co więcej są zwolnione z podatku dochodowego od osób...
., który podzielony przez 12 miesięcy wynosił 3 761,65-zł. miesięcznie oraz dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w 2015 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   13