Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

FSK 510/04 - Wyrok NSA z 2004-09-22

po wznowieniu postępowania decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Kazimierza S. na rzecz Ministra Finansów kwotę 120 zł...
. w sprawie wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r., W motywach decyzji wskazano, że decyzjami z dnia 9.08.2000 r. Minister Finansów odmówił...

I SA/Wr 176/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-20

podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2008 r. w wysokości 174.089 zł. Wyrok ten jest prawomocny...
powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r. sygn. akt P 49/13 orzekający o niezgodności art. 20 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...

I SA/Wr 893/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-08

we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie : określenia zobowiązania w podatku dochodowym od os. fizycznych za 2005 r. p o s t a n...
w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. w kwocie [...] zł., Skarżący, złożyli wspólne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w 2005 r. (PIT - 37) uznając...

I SA/Wr 1260/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-28

decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. oraz odsetki za zwłokę; I. uchyla zaskarżaną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika...
.) zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. z uwagi na upływ terminów przewidzianych w art. 70 O.p. W uzasadnieniu wskazał, że 28 kwietnia 2004 r...

I SA/Gl 1301/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-23

1142/08 w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych 1) wznawia postępowanie w sprawie; 2) uchyla wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
podatniczce E. M. (dalej też jako strona lub skarżąca) wysokość zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. od dochodów z nieujawnionych...

II FSK 85/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-30

r., (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych p o s t a n a w i a: odrzucić skargę o wznowienie postępowania. II FSK 85/05, UZASADNIENIE, Wyrokiem z dnia...
-Usługowo-Handlowego 'J.' w W. na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 4 maja 2000 r., (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 rok., Od powyższego...

II FSK 18/05 - Wyrok NSA z 2005-12-15

1999 r. w sprawie określenia podatku dochodowego za 1996 r., 2. W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji ustalił, iż Dyrektor Izby Skarbowej w L. na zasadzie art. 233 par...
ostatecznej decyzji Izby Skarbowej w L. z dnia 9 listopada 1999 r. (...) określającej podatek dochodowy za rok 1996 w kwocie - 69.797,10 zł, zaległość w kwocie - 63.061,20 zł...

I SA/Łd 1374/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-04

Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005r. od dochodów nieznajdujących pokrycia...
i ust. 3, a także art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), dalej...

I SA/Łd 1369/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-13

311/09 wydał wyrok oddalający skargę I.W., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym...
o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie którego organy podatkowe ustaliły zobowiązania podatkowe, jest niezgodny z Konstytucją RP., Wojewódzki Sąd...

I SA/Łd 1367/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-13

[...] nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
[...] r. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2002 od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...
1   Następne >   +2   +5   +10   73