Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

SA/Kr 2097/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-02-29

Nabyciem nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm...
decyzję Urzędu Skarbowego w N.S. z 13.3.1995 r., którą w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 8 i art. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

FPS 7/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-12-17

1991 nr 30 poz. 127 ze zm./, nie stanowi źródła przychodu w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. 'a' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży w 1993 r. nieruchomości, po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 1996 r. na posiedzeniu jawnym następujących wątpliwości prawnych...

II FSK 2100/14 - Wyrok NSA z 2016-09-07

z takiego zbycia nie jest objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn...
Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza...

II SA/Kr 759/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-19

wywłaszczenia) i przedpłaty na podatek dochodowy. W tym zakresie organ przeprowadził analizę obowiązujących wówczas przepisów regulujących kwestie podatkowe. W szczególności...
wskazał na treść powołanego w akcie Notarialnym Rep. A [...] art. 7 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 16.12.1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. Nr 53, poz. 339 ze zm.) oraz treść §...

II SA/Gd 628/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-06

w podejściu dochodowym nie uwzględnia się amortyzacji, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych ze sprzedażą nieruchomości...
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm...

I SA/Wa 1561/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-12

pozbawiony prawa własności jest osobą fizyczną (w odniesieniu do której art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1001 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
, który przesądza o tym, iż przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości w podejściu dochodowym nie uwzględnia się amortyzacji, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego...

I OSK 2910/19 - Wyrok NSA z 2022-12-01

właścicieli nieruchomości z tytułu ceny sprzedaży lub odszkodowania wypłaconych stosownie do przepisów niniejszej ustawy wolne były od podatku dochodowego., Na podstawie...
z dnia [...] listopada 1977 r., a wręcz przeciwnie: dla uzasadnienia niepobrania zaliczki na podatek dochodowy powołano art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r...

II SA/Kr 18/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-02-25

[....] 1977 r. nie pobrał od przedmiotowej umowy przedpłaty na zaliczkę na podatek dochodowy (§ 11 umowy) oraz, że ustalenie ceny nastąpiło na podstawie opinii biegłego ds...
przedpłaty na zaliczkę na podatek dochodowy. W ocenie skarżących, zebrane w sprawie dowody nie budziły żadnych wątpliwości, że nabycie nieruchomości nastąpiło na podstawie...

I OSK 2126/11 - Wyrok NSA z 2013-05-15

w podejściu dochodowym nie uwzględnia się amortyzacji, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych ze sprzedażą nieruchomości...
ustalona została w kwocie netto, tj. bez uwzględnienia należnego podatku od towarów i usług (VAT)., Po rozpoznaniu odwołania Minister Infrastruktury decyzją z dnia...

I OSK 2859/12 - Wyrok NSA z 2014-06-24

i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych ze sprzedażą nieruchomości. Mimo, że przywołany zapis dotyczy podejścia dochodowego...
[...] w Poznaniu wniósł odwołanie, podnosząc, że przyznane odszkodowanie powinno zostać podwyższone o wartość podatku VAT., Po rozpatrzeniu tego odwołania Minister Transportu...
1   Następne >   3