Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

II FSK 2076/08 - Wyrok NSA z 2010-05-07

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2004 r. , sygn. akt I SA/Wr 488/03 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r...
uchylił zaskarżoną decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 3 lutego 2003 r., nr [...] w przedmiocie określenia P. L. zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1994...

II FSK 2077/08 - Wyrok NSA z 2010-05-07

. zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1994 rok. Z uzasadnienia wyroku wynikało, że uchylenie zaskarżonej decyzji było wynikiem stwierdzenia przez sąd...
§ 1 pkt 2 lit. a) Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy uchylił decyzję Urzędu Skarbowego w G. z dnia 24 sierpnia 2000 r. (nr [...]) w sprawie podatku dochodowego...

I SA/Wr 1813/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-07-10

w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r. oddala skargę Przedmiotem skargi wniesionej przez J. i S. P. było wymierzenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G...
. małżonkom P. zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1994 rok., Z uzasadnienia wyroku wynika, że podstawą uchylenia decyzji podatkowego organu odwoławczego...

I SA/Wr 1879/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-09

I SA/Wr 3559/02 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r. I. w odniesieniu do niewykonania pkt I wyroku z dnia 8.11.2004 r. - oddala skargę, II...
określenia A. i B. małżonkom Ł. zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1996 r. (pkt I. wyroku), zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej...

I SA/Wr 1880/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-25

w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r. I. w odniesieniu do niewykonania pkt I wyroku z dnia 8.11.2004 r. - oddala skargę. II. w odniesieniu...
. a) Ordynacji podatkowej, uchylił decyzję Urzędu Skarbowego w G. z dnia [...] (nr [...]) w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r. i określił kwoty...

I SA/Wr 1811/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-07-02

488/03 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r. oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej przez P. Ł. było wymierzenie Naczelnikowi Urzędu...
. Ł. zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1994 rok., Z uzasadnienia wyroku wynika, że podstawą uchylenia decyzji podatkowego organu odwoławczego...

I SA/Wr 286/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-06-12

199/01 oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr US.[...] Urząd Skarbowy w G. określił J.i S. P. wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994r. w kwocie 126.313,80 zł...
w dniu [...]. decyzję nr [...], w której uchylił w części decyzję Urzędu Skarbowego w G. i określił: - zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych...

I SA/Wr 1812/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-07-10

podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r. oddala skargę Przedmiotem skargi wniesionej przez S. P. było wymierzenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. grzywny...
w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1996 rok., Z uzasadnienia wyroku wynika, że podstawą uchylenia decyzji podatkowego organu odwoławczego było stwierdzenie naruszenia...

I SA/Wr 1814/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-07-02

I SA/Wr 3176/2000 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r. oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej przez B. i A. Ł. było wymierzenie...
., nr [...], w sprawie określenia B. i A. małżonkom Ł. zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1994 rok., Z uzasadnienia wyroku wynika, że podstawą uchylenia decyzji...

I SO/Wr 31/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-09-15

2020 r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2014 - nie przekazał wraz z aktami administracyjnymi...
1   Następne >   3