Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol

I SA/Sz 939/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-11-09

listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. H. o wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego...
[...] Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] r. znak: I [...] i ustalił W. H. wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za za 2003 r. w kwocie [...] zł od dochodów...

I SA/Wr 328/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-24

niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z dnia [...] lutego 2009 r. [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób...
postępowania decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. postanawia odmówić wstrzymania wykonania decyzji. Wyrokiem z dnia 14 lipca 2015...

I SA/Ol 240/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-07-15

2014r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]' nr '[...]', w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego...
z dnia '[...]' nr '[...]', w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r., W skardze pełnomocnik procesowy skarżącego złożył wniosek...

I SA/Gl 465/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-17

niejawnym sprawy ze skargi A. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia oddalić wniosek...
Drugiego Urzędu Skarbowego w C. z dnia [...] nr [...] określającą podatnikowi A. M. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. w kwocie...

I SA/Op 3/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-07-24

nieważności decyzji ostatecznej odmawiającej umorzenia odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek w zryczałtowanym podatku dochodowym oraz zaległości z tytułu...
zryczałtowanego podatku dochodowego za 2011r. w związku z wnioskiem skarżącego o wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 16 marca 2016r...

I SA/Gd 1373/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-12-20

uchylenia w całości decyzji i określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. oraz określenia wysokości odsetek od niezapłaconych w terminie...
płatności zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące 2006 r. postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. Decyzją z dnia 15 października 2012 r. Dyrektor...

I SA/Gd 275/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-28

niejawnym sprawy ze skargi E. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów...
na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego...

III SAB/Wa 32/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-06

Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia odmówić wstrzymania wykonania decyzji Skarżący - K. K., złożył...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., Skarżący ponadto...

I SA/Kr 1013/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-17

niejawnym sprawy ze skargi K.W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 27 marca 2014r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów...
. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2009 r., Następnie...

I SA/Łd 778/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-10-05

[...] roku nr [...] w przedmiocie: stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji określającej wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące sierpień...
- grudzień 2012 r. oraz orzekającej o odpowiedzialności A.P. jako płatnika z tytułu pobranego i niewpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych za sierpień - grudzień...
1   Następne >   +2   +5   +10   100