Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

SA/Gd 2861/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-01-31

, 40.000.000 zł i 60.000.000 zł podlega uwzględnieniu przy obliczaniu podatku dochodowego jako koszt uzyskania przychodu lub odliczenia od dochodu do opodatkowania...
nie przekraczającej 10 procent dochodu na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w decyzji o wymiarze uzupełniającym uznano...

III AZP 7/90 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-09-20

Do kosztów inwestycyjnych członka spółki wodnej, będącej podatnikiem, od których oblicza się zwiększony podatek dochodowy na podstawie art. 47 par. 2 ustawy z dnia 26...
Izby Skarbowej w K. w przedmiocie ustalenia dodatkowego przepisu z tytułu podatku dochodowego po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego...

SA/Wr 1958/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-02-21

na jej rzecz m.in. składek., Składka ta nie jest darowizną /na cele ochrony środowiska/ w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym...
dotyczące wykładni art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania...

I SA/Sz 528/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-12-21

. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów...
zaliczenia przez Skarżącą do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych chociażby podatku od nieruchomości od nieruchomości objętych wnioskiem...

II SA/Ol 956/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-21

do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych (pkt 4), parków...
. o podatku od towarów i usług poprzez błędną wykładnię., Podniesiono, że organ, w następstwie błędnej interpretacji przepisów prawa materialnego, odstąpił od dokonywania...

II SA/Ol 1001/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-21

rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych (pkt 4), parków wiejskich...
interpretacja pojęcia 'cele rolnicze' w rozumieniu u.o.g.r.l. jest spójna z interpretacją tego pojęcia na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług., Decyzją z dnia...

II SA/Wr 710/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-07-21

do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych (pkt 4), parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi...
, jak ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (DZ. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), Na gruncie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych...

II SA/Bd 1013/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-05-25

), pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku...
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, która przez działalność rolniczą rozumie produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego...

II SA/Wr 479/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-12-08

służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych...

II SA/Wr 478/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-12-08

służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych...
1   Następne >   +2   5