Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

I SA/Rz 645/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-11-06

Skarbowej z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] nr [...] nr [...] nr [...] w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za lata 2001-2004 - oddala skargi...
Spółką) - utrzymał w mocy decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] czerwca 2006r. nr [...] określającej Spółce zobowiązanie w podatku dochodowym od osób...

I SA/Rz 599/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-10-09

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2004r. I. oddala skargę, II. zarządza zwrot na rzecz...
Skarbowej z dnia (..) stycznia 2007r. nr (..) określającej Spółce zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 2004r. w wysokości 11.850 zł., W uzasadnieniu...

III RN 18/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-11-09

ze skargi Włodzimierza N. na decyzję Izby Skarbowej w T. z dnia 15 stycznia 1998 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r. po rozpoznaniu...
Skarbowej w T. z dnia 10 grudnia 1997 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od Danuty i Włodzimierza N. za 1994 r., Organ podatkowy ustalił...

I SA/Ka 1281/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-09-23

Przepis art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym do osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ ma zastosowanie do obu...
1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów z tytułu...

I SA/Gd 290/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-05-24

ulgi inwestycyjnej, o której mowa w par. 3 ust. 2a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego...
/Dz.U. nr 18 poz. 62 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o NSA oddalił skargę na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego...

I SA/Gd 2048/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-05-16

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ przewidującej 30 procent stawkę opodatkowania dochodu osoby prawnej...
zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2000 r., zaległości podatkowej w tym tytule podatkowym oraz odsetek za zwłokę od tej zaległości podatkowej...

I SA/Rz 800/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-11-29

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008r...
) od decyzji - Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] marca 2012r. znak [...] określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008r...

II FSK 452/08 - Wyrok NSA z 2009-08-21

1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176, dalej u.p.d.o.f.), koszty uzyskania przychodów z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa...
do uzyskania patentu oraz prawa do wynagrodzenia reguluje powołane p.w.p. Zatem uregulowania zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące kosztów...

VI SA/Wa 2039/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-08

podatków; usługi w zakresie doradztwa finansowego w zakresie podatków; usługi w zakresie doradztwa finansowego w zakresie podatków dochodowych (finansowe); usługi w zakresie...
w zakresie podatków; usługi w zakresie doradztwa księgowego w zakresie sporządzania zeznań podatkowych; usługi w zakresie doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności...

VI SA/Wa 2587/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-09

z dnia 15 lutego 1992 r. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu wskazanym w Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej: 'u.c.i.t.)., UP następnie...