Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

III SA/Wa 538/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-17

podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r., Pismem z dnia 13 kwietnia 2012 r. Skarżąca cofnęła przedmiotową skargę., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II FSK 2659/12 - Wyrok NSA z 2014-11-06

. nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2002-2005 wraz z odsetkami, ustalonego w formie karty podatkowej 1) oddala...
') na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 11 stycznia 2012 r. w przedmiocie umorzenia zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za lata...

VI SA/Wa 2215/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

2 kks). Organ podkreślił przy tym, że Pan H.P., zarówno w zakresie zobowiązań finansowych wobec samorządu radcowskiego jak również jako płatnik podatku dochodowego...
karny dotyczył niezapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2008 przez firmę, której był członkiem zarządu (prezesem), a do którego członkostwa został...

VI SA/Wa 2071/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-17

uiszczenia podatku dochodowego nie jest obowiązkiem notariusza, a w akcie znalazł się zapis, że notariusz pouczył strony o odpowiednich przepisach podatkowych odnoszących...
pouczenia o obowiązku zapłaty przez sprzedającego podatku dochodowego, gdyż nieruchomość sprzedano przed upływem 5 lat od jej nabycia od gminy. Ponadto organ podniósł, że w akcie...

VI SA/Wa 706/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-11

wieczystych i hipotece, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o przepisach dotyczących rozwiązania użytkowania wieczystego i o art. 11 ustawy o świadectwie charakterystyki...
zakwestionował stanowisko egzaminatorów co do braku pouczeń o podatku dochodowym od osób fizycznych, o przepisach dotyczących rozwiązania użytkowania wieczystego i o art. 11...

III SA/Po 959/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-20

. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.4) lub ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz...
o ruchu drogowym, zwanej dalej 'ustawą', ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.3), ustawie z dnia 26 lipca 1991 r...

GSK 799/04 - Wyrok NSA z 2004-11-05

podatku dochodowego przedsiębiorcy prowadziła podatkową księgę przychodów i rozchodów, przedstawiając zaświadczenie o zatrudnieniu., Wyjaśnia ponadto, iż w podatkowej księdze...
za praktykę w księgowości., Ponadto skarżąca podnosi, iż zgodnie z art. 24 a ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 2 ust. l ustawy o rachunkowości...

VI SA/Wa 2998/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

polskim, co jest także ważnym uchybieniem projektu. Brak jest pouczenia o podatku dochodowym od osób tycznych, co nie stanowi wypełnienia obowiązków wyjaśniająco-doradczych...
nieruchomości. Stwierdzono, że język prawniczy pracy i styl są bardzo niskim poziomie. Nie pouczono o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz o ewentualnym obowiązku...

VI SA/Wa 1405/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-09

, w tym o charakterze finansowym, jak choćby obowiązek pobierania podatków oraz opłat skarbowych i sądowych, o których mowa w art. 7 ustawy., I. R. złożyła wniosek o ponowne...
opłacała i opłaca składki przelewem, wysyłanym z reguły w miesiącu, za który składka ta jest należna. Wywiązuje się ponadto z obowiązku płacenia należnych podatków...

II GSK 945/15 - Wyrok NSA z 2016-12-01

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc jednak pod uwagę doniosłość tej informacji dla interesów majątkowych sprzedających oraz ochronę interesów samego...