Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

III SA 1143/01 - Wyrok NSA z 2002-10-23

Art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne /Dz.U. nr 144 poz. 930...
ze zm./ w związku z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ wskazują na możliwość...

SA/Sz 1329/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-09-06

z tego tytułu korzystają w Polsce ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych., Natomiast do wszelkich pozostałych emerytur i rent - jako nie objętych szczególnym...
. 1, art. 27 ust. 1 i 6, art. 45 ust. 1 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skorygował zeznaną stratę z działalności gospodarczej za 1996 r. określając...

III SA 256/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-27

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowego od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ oraz w związku z art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r...
. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 144 poz. 931/, jak również do odliczeń wynikających z par. 7 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25...

SA/Sz 19/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-10-29

z tytułu renty inwalidzkiej otrzymanej w związku z chorobą zawodową zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
. wystąpił do Urzędu Skarbowego w Sz. z wnioskiem o zwolnienie od podatku dochodowego dochodu za 1994 r. uzyskanego z tytułu renty inwalidzkiej chorobowej...

II FSK 1970/15 - Wyrok NSA z 2017-08-02

z ustawą wykorzystaniem i nieterminowym przekazaniem środków zfron za luty 2013 r. Suma nieterminowo przekazanych kwot z tytułu zwolnień z podatku dochodowego od osób...
w podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika środków pieniężnych, zgodnie z art. 11 w zw. z art. 12 u.p.d.o.f....

II SA/Wa 2152/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-12

. Wskazał, że prowadzi ewidencję przychodów i płaci zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 8,5% przychodu i nie ewidencjonuje kosztów . Jego koszty stałe to około 2600 zł...
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodowym od niektórych przychodów osiągających przez osoby fizyczne - wyniósł 9144,63 zł...

VI SA/Wa 612/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-29

przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są m.in. działalność wykonywana osobiście, jak również pozarolnicza działalność gospodarcza...
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wywiodły, iż wykonywanie przez skarżącego J. S. w okresie od [...] stycznia 2004...

I SA/Lu 620/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-23

w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, nie był wyższy niż 300% prognozowanego...
., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:, 1) przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym...

II GSK 3176/15 - Wyrok NSA z 2017-07-27

było 'Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu na seminarium 01/JG/2011/27 Podatek dochodowy od osób fizycznych'. Rozpoczęcie i zakończenie realizacji dzieła miało nastąpić...
I instancji podniósł, że przedmiotem oceny organu na gruncie niniejszej sprawy jest uznanie, że przygotowanie i wygłoszenie wykładu na seminarium [...] 'Podatek dochodowy od osób...

I SA/Kr 1324/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-14

, wskazując przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, tj...
., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany...
1   Następne >   +2   +5   +10   100