Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

II SA/Sz 618/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-12

oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby...
o dochodzie K. S. za [...] r., rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;, 2...

SA/Bk 292/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-02-17

, nie zaś formalna nazwa stypendium /art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./., 2...
. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych i ryczałt za wynajęcie lokalu mieszkalnego nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego os osób fizycznych. Otrzymywane...

SA/Lu 1292/93 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1994-03-22

celem ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych /art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U....
nr 80 poz. 350 ze zm./. Skarżąca Leokadia W. w dniu 20 kwietnia 1993 r. złożyła w Urzędzie Skarbowym w T. wniosek o zwrot części podatku dochodowego pobranego...

II SA/Bd 354/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-11-03

przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz...
. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne...

II SA/Po 223/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-27

podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochód takiej osoby dla potrzeb przyznania pomocy materialnej ustala się na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach...
na rzecz innych osób, deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych...

I OSK 437/08 - Wyrok NSA z 2008-07-16

odrzucony w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komisja wyjaśniła ponadto, że stratę, jaką wykazał podatnik z pozarolniczej działalności gospodarczej...
wyrokowi nietrafne opieranie się przy rozstrzyganiu jej sprawy na przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem przepis art...

III SA/Łd 199/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-29

Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z dnia [...] o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27...
, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z którego wynika...

I OSK 2535/19 - Wyrok NSA z 2020-07-14

rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
;, - oświadczenie o uzyskaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2017 roku z tytułu...

II SA/Sz 152/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-09-24

i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu...
, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,, 2...

III SA/Łd 143/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-06-04

nie wlicza się stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...
o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. organizacje o których mowa w art. 3...
1   Następne >   +2   +5   9