Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

III SA 182/95 - Wyrok NSA z 1995-11-08

1. Świadczenia pieniężne otrzymywane przez poborowych odbywających służbę kandydacką w Straży Granicznej wolne są od podatku dochodowego na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt...
15 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./., 2. Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia...

II SA/Wa 1684/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

kosztów. Z uwagi na funkcję, jaką pełnią faktury na gruncie przepisów o rachunkowości oraz przepisów dotyczących podatku dochodowego - gdzie są dowodem księgowym...
go za niezasadny., Odnosząc się do kwestii udokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną organ wskazał, iż zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku...