Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

SA/Po 285/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-06-30

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./ i przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...
podstawy do uznania za dochód w zyskach osób prawnych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych tego dochodu, który przeznaczony...

III ARN 25/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-08-07

spółdzielcze /Dz.U. nr 30 poz. 210 ze zm., obecnie t.j. Dz.U. 1995 nr 54 poz. 288/., Skoro przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
dochodowym od osób fizycznych., Powyższy udział w części nadwyżki bilansowej podlega jednak podatkowi dochodowemu od osób fizycznych jako stanowiący inny dochód podlegający...

SA/Sz 2219/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-06-18

niewątpliwie zyskiem osoby fizycznej w rozumieniu art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm...
stosunkiem pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, którego pobór następuje według zasad określonych w art. 31 tej ustawy., - jest to udział w części nadwyżki...

I SA/Wr 2204/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-06-25

w majątku spółdzielni otrzymanych w związku z faktyczną likwidacją spółdzielni. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym są również czynności faktyczne powodujące...
do przychodów wymienionych w art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, w brzmieniu obowiązującym...

SA/Wr 87/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-05-24

, który powinien być opodatkowany w trybie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./. oddala...
Skarbowego, w której ustalono zobowiązanie podatkowe w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1992 od dochodu z tytułu oprocentowania udziałów...

I SA/Ka 2366/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-12-02

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 ze zm./ wolne od podatku są dochody...
Mieszkaniowej 'N.' w R. zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 1.01.1997 r. do 31.12.1997 r. w kwocie 19.494 zł. zaległość podatkową...

I SA/Łd 689/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-10-03

1. Zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 4f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm...
Spółdzielni Mieszkaniowej im. M. R. w Ł. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 1994 rok w kwocie 468,10 złotych wraz z odsetkami., Urząd stwierdził, że spółdzielnia...

III RN 98/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-05-18

Podatek dochodowy od osób fizycznych pobrany w formie ryczałtu w latach 1993-1996 od członków spółdzielni pracy będącej zakładem pracy chronionej z przychodu uzyskanego...
. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka...

I SA/Po 2714/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-09-28

Izby Skarbowej w Z.-G. z dnia 5 października 1998 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Urzędu...
Skarbowego w W. z dnia 8 lipca 1998 r. (...); (...). Spółdzielnia Inwalidów 'P.' w W. zwróciła się do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 227...

III SA 334/00 - Wyrok NSA z 2001-05-18

udziału w zysku osoby prawnej, którą jest spółdzielnia. Zatem zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90...
. (...) w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa w O. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego...
1   Następne >   +2   4