Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

III SA/Wa 1671/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-15

Jeżeli w przepisie regulującym zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych ustawodawca wskazał limit przychodów zwolnionych, ale nie dookreślił okresu, jakiego...
w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiące od stycznia do lipca 2003 r. - oddala skargę. Podatnik jest żołnierzem zawodowym, który w 2003 r. - na podstawie...

II FSK 1054/15 - Wyrok NSA z 2016-07-12

Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2013 r. nr IPPB3/423-685/13-2/PK1 w przedmiocie podatku dochodowego od osób...
w sprawie ze skargi W. uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z 5 grudnia 2013 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych., We wniosku o wydanie...

II FSK 1934/20 - Wyrok NSA z 2021-07-09

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie z dnia 5 listopada 2019 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013...
Administracji Skarbowej w Szczecinie z dnia 5 listopada 2019 r. nr [...], wydaną w stosunku do D.P. i W.P. (skarżący) w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób...

II FSK 366/06 - Wyrok NSA z 2007-03-02

. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Janiny i Zbigniewa J. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w B. kwotę...
Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę Janiny i Zbigniewa J. na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 22 kwietnia 2002 r., (...), w przedmiocie podatku dochodowego od osób...

II SA/Wa 297/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-04

społecznego, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 29 ust. 5). Zgodnie z art. 29 ust. 6...

IV SA/Wr 4/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-04-13

zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty 2.880 zł) oraz odsetek od tej kwoty w wysokości 213,13 zł. Domagała się więc tym samym wypłaty należności...

I OSK 5/10 - Wyrok NSA z 2010-06-16

do art. 87 k.p. z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu...