Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

SA/Gd 996/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-07-26

niesporny jest fakt, że byłe przedsiębiorstwo państwowe zaliczyło do swoich przychodów w 1991 r. należne odsetki i od tak ustalonego dochodu odprowadziło podatek dochodowy...
, to brak jest podstaw, aby u następcy prawnego zaliczyć otrzymane należności z tytułu tych samych odsetek do przychodów, odprowadzając powtórnie podatek dochodowy. uchyla...

I SA/Wr 2100/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-05-15

finansowania tych zadań w 1996 r. uzyskała na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 cyt. ustawy z dnia 21 lipca 1995 r. zwiększony udział w podatku dochodowym od osób fizycznych...
, w którym ujęto 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń za okres od stycznia do grudnia 1996 r. i 12 zaliczek na podatek dochodowy tj. jedna zaliczka od wynagrodzeń wypłaconych...

I SA/Go 762/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-20

jednostce samorządu terytorialnego kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wynikająca z rozliczenia rocznego wpływów z podatku od danego...
Administracji Skarbowej [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy przekazania nienależnych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2018...

I SA/Go 761/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-20

udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2018 rok 1. Uchyla zaskarżoną decyzję w całości. 2. Zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz...
dochodów, dotyczących wpływów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 r., z uwzględnieniem rozliczenia złożonego przez podatników za 2017 r., Po przeprowadzeniu...

SA/Ka 2616/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1994-10-19

Przy interpretacji normy zawartej w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. 'd' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm...
od tej części wydatki, nie są podlegającymi odliczeniu od dochodu wydatkami w rozumieniu art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

III SA 254/96 - Wyrok NSA z 1996-05-24

art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./., Do takich osób mają zastosowanie postanowienia...
art. 21 ust. 1 pkt 17 tej ustawy. Mirosława i Grzegorz P. dwukrotnie złożyli wspólne zeznanie o dochodach - dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r...

SA/Po 1070/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-09-15

. u podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207 par. 5 Kpa skargę Jolanty i Krzysztofa...
małżonków P. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 25 stycznia 1994 r. w przedmiocie podatku dochodowego za 1992 r. Jolanta i Krzysztof małżonkowie P. złożyli zeznanie...

II FSK 684/11 - Wyrok NSA z 2012-12-04

Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) oddala skargę...
2010 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. Jako podstawę prawną wyroku powołano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

SA/Ł 143/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-06-14

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./. Decyzją z dnia 1 czerwca 1993 r. Urząd Skarbowy w B. ustalił w stosunku do małżonków Iwony...
i Andrzeja M. - zwanych dalej skarżącymi - podatek dochodowy za 1992 r. w kwocie 10.728.000 zł., Z uzasadnienia decyzji wynika, że wyłącznym przedmiotem sporu jest fakt...

SA/Ł 365/93 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-05-12

z art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. 'd' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny zważył...
. 1 pkt 5 lit. 'd' ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. - ad concretum - czy nabywca kupując lokal /budynek/ mieszkalny od gminy zakupuje go od osoby...
1   Następne >   +2   +5   +10   14