Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

I SA/Po 3219/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-06-13

rzetelności deklarowanej podstawy opodatkowanie oraz prawidłowości obliczenia i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r. - Urząd Skarbowy w L. wydał 14...
sierpnia 2000 r. decyzję określającą należny podatek dochodowy za 1998 r. w kwocie 60.019 zł. Od decyzji tej Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego odwołał się, zarzucając...

II SA/Bd 278/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-06-18

opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, pomniejszone...
o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki...

I SA/Gl 187/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-05

niejawnym sprawy ze skargi T. U. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii wniosku...

I SA/Kr 1936/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-03-23

stosownie treści art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w związku z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób...
powołane przez Inspektora Kontroli Skarbowej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych., Nie dopełniono...

II SA/Gl 349/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-29

zaliczano, zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów uzyskania przychodu tej spółki jawnej pozwalałoby na domniemanie...
stwierdzono, że podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest każdy wspólnik spółki jawnej z uwzględnieniem konieczności wniesienia środka trwałego w postaci samochodu...

I SA/Ka 2008-2010/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-01-24

ze zm./, art. 16a ust. 2 pkt 4, art. 16i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm...
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych, wymienionych w art. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U....

III SA/Wr 34/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-03-28

i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,, • pojazdu...
powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,, • pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów...

III SA/Po 694/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-28

techniczne w przepisach ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z 15 lutego 1992 r...
. o podatku dochodowym od osób prawnych, a także dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu...

III SA/Łd 1134/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-09

czerwca 2021 r. nie posiada zaległości podatkowych. Terminowo dokonuje wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W podatku od towarów i usług dokonuje wpłaty...
. Skarżąca opłaca składki ZUS w pełnej wysokości i terminowo. 9 czerwca 2021 r. nie posiadała zaległości podatkowych. Terminowo dokonuje wpłat zaliczek na podatek dochodowy...

II SA/Op 321/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-09-26

, jednak powinny zostać przyznać w formie ryczałtu. Wyjaśnił też, że nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi przedstawioną kalkulację, ponieważ z podatku dochodowego od osób...
podatek dochodowy, zysk (marżę handlową) właściciela parkingu. Koszty utrzymania i prowadzenia obiektów wzrosły w okresie od 2010-2014 o około 5%. Organ uznał, że skoro...
1   Następne >   +2   4