Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

I SA/Łd 768/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-01-09

amortyzacyjnego, o których mowa w ww. przepisie, ustalana jest tylko i wyłącznie w oparciu o przepisy podatkowe w zakresie podatku dochodowego. W związku z tym odpisów...
amortyzacyjnych nie sposób odnosić do odpisów czynionych na podstawie ustawy o rachunkowości. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska jest podatnikiem podatku dochodowego od osób...

I SA/Gd 1064/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-22

z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6 - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego...
, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy...

I SA/Go 777/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-06

dochodowego jest podziałem sztucznym na gruncie prawa budowlanego i podatku od nieruchomości. Wskazał, że w orzecznictwie jednolicie wskazuje się, iż podział inwestycji...
o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych odsyła do przepisów o podatkach dochodowych dotyczących środków trwałych tylko w zakresie ustalania...

I SA/Gd 1159/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-03-20

od niej odpisów amortyzacyjnych, zaś wszelkie wydatki na utrzymanie tej nieruchomości nie były rozpoznawane jako koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym. Zupełnie...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w z dnia 25 lipca 2018 r. nr [....] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2018 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję...

II SA/Ke 826/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-01-10

również jako właścicielka działki nr 419 o pow. 0,13 ha oraz działki nr 354 o pow. 0,78 ha (zabudowanej). Podatek rolny za rok 2017 został naliczony od powierzchni 0,29 ha i 0,91...
w sprawie wymiaru podatku rolnego za rok 2015 (k. 19 i 21 akt. adm.). Z decyzji tych wynika jednoznaczne, że ogólna suma użytków rolnych w posiadaniu skarżącej wynosi...

II SA/Rz 1550/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-10-07

skarżąca podała następujące comiesięczne wydatki: 1200 do 1500 zł - żywność, 39 zł - podatek, 18 do 22 zł - telefon, 600 zł - leczenie, 60 zł - prąd, 40 zł - woda, 60 zł...
sytuacji rodzinnej, dochodowej czy też majątkowej strony, które rzutują na wcześniej dokonaną ocenę w zakresie możliwości płatniczych strony. Jeśli takie nowe okoliczności...

II SA/Rz 1539/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-16

i warzywa na potrzeby własne. Skarżący przedłożył także decyzję o umorzeniu II raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, decyzję (z dnia 30 listopada 2016 r...
, przy decydowaniu o jego przyznaniu nie mogą występować jakiekolwiek wątpliwości co do stanu rodzinnego, dochodowego czy majątkowego strony. Jeśli zaś występują...