Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

II FSK 442/14 - Wyrok NSA z 2016-04-05

. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od M. K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie kwotę 1800...
lutego 2013 r. o nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. Jako podstawę prawną powołano art...

I SA/Ol 424/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-11-05

25.03.1998r. Nr PO4/AS-802-1607/149/98. Zawarto w nim stanowisko, że stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymywane...
od podatku dochodowego z mocy samego prawa. Zdaniem organu zgodnie z brzmieniem art. 90 ust. 7 ustawy o podatku VAT do obrotu uzyskanego z czynności, w stosunku...

VI SA/Wa 1138/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

akcyzowego;, 3) cła;, 4) podatków dochodowych;, 5) podatku od środków transportowych., W ocenie strony skarżącej, szczególne znaczenie w rozpatrywanej sprawie ma art. 31 ust. 1...
., Pismem z dnia [...] września 2013 r. strona poinformowała organ I instancji, iż posiada status zakładu pracy chronionej i korzysta ze zwolnienia z podatków oraz opłat...

VI SA/Wa 3345/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-01

, że w przywołanym wyroku Trybunał Konstytucyjny odnosił się do zupełnie innego stanu faktycznego, tj. uchwalania podatku dochodowego od osób fizycznych. Organ zauważył...
, że w powołanym wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał, iż: 'stosowne zmiany w regulacji prawnej w podatku powinny być ogłaszane co najmniej miesiąc przed końcem poprzedniego...

II GSK 727/16 - Wyrok NSA z 2017-12-08

jest z inną sytuacją prawną, mianowicie z przyjęciem przez polskiego ustawodawcę zaliczkowego systemu płatności podatku dochodowego (z zastrzeżeniem jego § 2) co powoduje...
kwestionowanie zasadności lub wysokości pobranego podatku oraz należności do których zastosowanie znajdują przepisy zawarte w dziale III Ordynacji podatkowej powinno...

VI SA/Wa 3342/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-11

., o sygn. akt: K 48/04. Jednakże należy wskazać, że w przywołanym przez stronę wyroku TK odnosił się do zupełnie innego stanu faktycznego, tj. uchwalania podatku dochodowego...
od osób fizycznych. Trybunał Konstytucyjny uznał, iż 'stosowne zmiany w regulacji prawnej w w/w podatku powinny być ogłaszane co najmniej miesiąc przed końcem poprzedniego...