Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

III SAB/Wa 85/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-07

Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. w zakresie zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. 1) zobowiązuje Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. do zwrotu...
wykazanej w zeznaniu podatkowym nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. w terminie 30 dni od dnia doręczenia organowi akt administracyjnych sprawy wraz...

I SA/Łd 280/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-10

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa...
. określił A. Spółka Akcyjna w upadłości zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r. w wysokości 5.630.051,00 zł., Organ pierwszej instancji uznał...

I SAB/Rz 12/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-12-08

i wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2008r.-2010r. oraz podatku od towarów i usług za lata 2008-2010, z wyłączeniem lipca 2009r. Do dnia udzielenia...
podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2008r.-2010r. oraz podatku od towarów i usług za lata 2008-2010...

II FSK 1683/17 - Wyrok NSA z 2017-09-12

prowadzenie przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w K. postępowania w sprawie wniosku spółki o umorzenie zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych...
w podatku dochodowym od osób prawnych, powołując się na uzasadnienie i dokumentację złożoną do postępowania wszczętego w sprawie umorzenia zaległości podatkowych...

FPP 1/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-01

Administracyjnego w Szczecinie, wnosząc jednocześnie o wypłatę zadośćuczynienia w wysokości 10.000 zł oraz kwoty 13.133 zł tytułem zwrotu podatku dochodowego za lata 1997-1998...
nr 137 poz. 926 ze zm./ oraz art. 26 ust. 1 pkt 6, art. 27 ust. 1, art. 27a ust. 2 i art. 45 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U....

II FSK 3097/12 - Wyrok NSA z 2015-01-21

postępowania w sprawie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. oddala skargę kasacyjną. 1. Wyrokiem z 11 września 2012 r., I SAB/Wr 8/12, Wojewódzki Sąd...
nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych., 2. Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym: skarżący w dniu 15.09.2010 r. zwrócił...

I SAB/Gl 9/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-09

') jest przewlekłe prowadzenie przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w K. postępowania w sprawie wniosku spółki o umorzenie zaległości podatkowych w podatku dochodowym...
. (dalej również: 'organ pierwszej instancji') o umorzenie zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych, powołując się na uzasadnienie i dokumentację złożoną...

II FPP 20/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-12

5 kwietnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia 1. odrzucić skargę o stwierdzenie przewlekłości postępowania, 2. zwrócić E. M...
. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., Z akt sprawy wynika, iż w dniu 13 grudnia 2011 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej wpłynął wniosek skarżącej...

II FPP 19/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-20

października 2010 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2004 r. postanawia: oddalić skargę. 1. Pismem z dnia 28 listopada 2013 r. S. sp. z o.o....
139/11, w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2004 r., celem umożliwienia przeprowadzenia czynności z zakresu zebrania dodatkowych dowodów (por. pismo...

I SAB/Wr 11/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-18

postępowania przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego we W. (dalej: organ podatkowy) w postępowaniu w sprawie weryfikacji rozliczenia z tytułu podatku dochodowego...
postępowanie podatkowe w sprawie weryfikacji rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. i decyzją z dnia [...] 2019 r., nr [...] określił małżonkom...
1   Następne >   +2   +5   +10   12