Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

SA/Po 561/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-06-03

Izby Skarbowej w (...) z dnia 16 grudnia 1992 r. w przedmiocie ustalenia podatku dochodowego za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 1991 r. Urząd Skarbowy w S. decyzją...
nr II US 5/730/W/9/92 z dnia 31 marca 1992 r. wymierzył spółce akcyjnej 'E.' w S. podatek dochodowy od osób prawnych za okres od 1 kwietnia 1991 r. do 31 grudnia 1991 r...

SA/Gd 996/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-07-26

niesporny jest fakt, że byłe przedsiębiorstwo państwowe zaliczyło do swoich przychodów w 1991 r. należne odsetki i od tak ustalonego dochodu odprowadziło podatek dochodowy...
, to brak jest podstaw, aby u następcy prawnego zaliczyć otrzymane należności z tytułu tych samych odsetek do przychodów, odprowadzając powtórnie podatek dochodowy. uchyla...

III SA 367/00 - Wyrok NSA z 2000-09-29

. 'a' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ do zwolnienia sprzedaży tych akcji od podatku dochodowego...
w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r. - oddala skargę. Skarżący Piotr K. w lipcu 1999 r. wpłacił zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu...

SA/Rz 461/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-12-01

- Dz.U. nr 10 poz. 35 ze zm./. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej określenia podatku dochodowego za okres od 1 czerwca do 31 grudnia 1992 r. Decyzją z dnia...
. ustalającej zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego za okres od 1 czerwca - 31 grudnia 1992 r. w wysokości 8.781.796.000 zł tj. w kwocie wyższej od zadeklarowanej...

SA/Ka 1857/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1994-03-10

grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ oraz art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania /Dz.U. nr 21 poz. 86 ze zm./, ustalił dodatkowo wysokość zobowiązania w podatku dochodowym (...) Zakładów Przemysłu...

FSK 1479/04 - Wyrok NSA z 2005-09-01

nie powodowało w 1995 r. utraty prawa do zwolnienia od podatku dochodowego, dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji na podstawie art. 52 pkt 1 lit. 'a' ustawy z dnia 26...
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 1 września 2005 r. na rozprawie...

FSK 57/04 - Wyrok NSA z 2004-05-24

pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...
SA 2464/00 w sprawie ze skargi ZFI NFI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 20 lipca 2000 r. (...) przedmiocie podatku dochodowego...

III SA 3207/00 - Wyrok NSA z 2002-04-19

Dniem powstania przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ dla firmy...
. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, 1/ uchyla zaskarżoną decyzję, (...). Na podstawie art. 79 par. 2 pkt 1 lit. 'a' Ordynacji podatkowej Spółka z o.o. (...) M...

I SA/Wr 2449/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-08-30

ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych., Izba Skarbowa w O. decyzją z dnia 14 września 1998 r. (...) utrzymała w mocy...
decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że wbrew zarzutom odwołania w sprawie nie występuje nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r...

I SA/Wr 596/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-12-10

Skarbowej w O. z dnia 8 lutego 1999 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r. - oddala skargę. Skarżący małżonkowie Alicja i Stanisław B. złożyli...
obliczyli należny za ten rok podatkowy podatek dochodowy w kwocie 2.846 zł., W dniu 2 czerwca 1997 r. podatnicy złożyli zeznanie korygujące, w którym dodatkowo wykazano...
1   Następne >   3