Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

I SA/Wr 1415/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-05

Wniosek strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi H. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w M. postanawia: zwolnić stronę skarżącą od kosztów sądowych.

I SA/Wr 610/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-28

rozpoznania wniosku na podstawie akt sprawy, odpisu zeznania podatkowego skarżącego oraz jego żony dot. podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2008 wraz z załącznikami...

I SA/Wr 1515/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-02

, poprzez przedłożenie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania odpisu zeznania podatkowego skarżącego dot. podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2007...
Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za październik 2005 r...

II GSK 963/09 - Wyrok NSA z 2010-11-17

decyzje o charakterze deklaratoryjnym wymierzające należny podatek, którego obliczenie i zapłata jest ustawowym obowiązkiem podatnika (np. podatki dochodowe, podatek...
od towarów i usług, podatek akcyzowy). W przypadku tych zobowiązań (art. 21 § 1 pkt 1) decyzja weryfikująca samoobliczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika...