Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

II FSK 1115/05 - Wyrok NSA z 2006-09-06

Diety wypłacone pracownikom Najwyższej Izby Kontroli korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...
Skarbowej w R. z dnia 22 czerwca 2004 r. (...) w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytuł podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. 1) oddala...

II SA 2397/93 - Wyrok NSA z 1994-01-20

dochodowego spółce z udziałem zagranicznym z następującym uzasadnieniem: spółka z udziałem zagranicznym złożyła 3 sierpnia 1992 r. wniosek o przedłużenie zwolnienia z podatku...
/Dz.U. nr 41 poz. 325/ uzyskując obligatoryjne trzyletnie zwolnienie z podatku dochodowego. Art. 28 ust. 2 tej ustawy przewidywał możliwość ubiegania się o dodatkowe...

I SA/Go 581/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-10

. wniosku M.P. o zwolnienie od wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku...
dochodowego od osób fizycznych za 2005 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu postanowił: przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym...

I SA/Lu 785/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-05-19

Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego za styczeń - grudzień 2000 r. oraz należnego...
podatku dochodowego od niezaewidencjonowanego przychodu za styczeń - marzec, maj - grudzień 2000 r. I. oddala skargę; II. przyznaje radcy prawnemu S. F. wynagrodzenie w kwocie...

II SA 2148/99 - Wyrok NSA z 2000-01-14

niż zatrudnienie lub inna praca zarobkowa podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na tle rozpoznawanej sprawy jest niewątpliwe...