Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

I SA/Ol 289/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-10-10

z dnia '[...]' nr '[...]' i z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów za 2002 rok i określenia wysokości odsetek...
od przyjętego zryczałtowanego podatku dochodowego za 2002 rok 1. uchyla zaskarżone decyzje 2. określa, że zaskarżone decyzje nie podlegają wykonaniu 3. zasądza od Dyrektora Izby...

SA/Ł 186-188/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-02-07

Warunek uzależniający zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu działalności wymienionej w par. 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r...
. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej /Dz.U. nr 3 poz. 20 ze zm./ od powstania podmiotu...

I SA/Bk 425/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-01-19

Izby Skarbowej w B. z dnia [...] października 2004 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. oddala skargę Naczelnik Urzędu Skarbowego w S...
rocznym PIT-37 za 2003 rok, wydał w dniu [...] lipca 2004 r. decyzję Nr [...] w sprawie określenia Panu J. A. K. zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób...

I SA/Wr 2048/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-07

[...] Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji ustalających wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej za rok 1999 oddala skargę. Z akt sprawy wynika...
gospodarczą z podatku dochodowego za zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych...

I SA/Wr 2049/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-07

[...] Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji ustalającej wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej za rok 2000 oddala skargę. Z akt sprawy wynika, że P. S...
z podatku dochodowego za zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów...

I SA/Lu 106/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-06-29

z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. na poczet zaległości w tym podatku za lata 1997 i 1999 I. uchyla...
Skarbowego z dnia [...] września 2004r., Nr [...] w sprawie zaliczenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2000 w wysokości 3.700,90zł na poczet...

III SA/Wa 3191/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-21

od nieuregulowanej w terminie płatności zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2012 r. 1) uchyla zaskarżone postanowienie, 2) stwierdza, że uchylone...
od nieuregulowanej w terminie płatności zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2012 r. naliczonych za okres od dnia 22 stycznia 2013 r. do dnia 2...

I SA/Po 12/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-17

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998r. oddala skargę /-/ M.Skwierzyńska /-/ K.Wolna-Kubicka /-/ S...
tym odliczyli od dochodu m.in. straty z lat ubiegłych w łącznej kwocie [...], natomiast od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej w kwocie [...] odliczona została...

III AZP 15/87 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Do kosztów uzyskania przychodu /art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym - t.j. Dz.U. 1988 nr 4 poz. 37/ ze sprzedaży rzeczy wlicza się wartość...
:, Czy wartość własnej pracy podatnika podlega na podstawie art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /t.j. Dz.U. 1983 nr 43 poz. 192/ uwzględnieniu...

III SA/Wa 240/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-21

w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2002 r. 1...
[...] Urzędu Skarbowego w W. z [...] sierpnia 2007 r. i orzekł o zaliczeniu nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2002 r. w kwocie 518.237,00 zł na poczet...
1   Następne >   +2   +5   +10   94