Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

SA/Po 1811/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-23

od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej nie nabywa po tej dacie uprawnień w podatku dochodowym od osób prawnych, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 15...
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania /Dz.U. nr 21 poz. 86 ze zm./. Urząd Skarbowy...

II FSK 1277/14 - Wyrok NSA z 2016-06-23

2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby...
podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r., 1.2 Przedstawiając stan faktyczny niniejszej sprawy Sąd pierwszej instancji wskazał, że zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby...

II FSK 2555/13 - Wyrok NSA z 2015-12-08

Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 22 października 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r. oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty...
. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r. oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w tym podatku., 1.2. Z uzasadnienia wyroku Sądu I instancji wynika...

I SA/Lu 604/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-07

zasad odnoszących się do podatku dochodowego od osób fizycznych. Do nadwyżki ponad 100ha ma zaś zastosowanie art. 8 ustawy - są to użytki ekologiczne., Samorządowe...
regulującymi ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazując na różnice odnośnie sposobu nabywania ulg i zwolnień, odmiennego charakteru obu tych podatków. Podkreślił...

III SA 8042/98 - Wyrok NSA z 1999-09-15

rolnicza nie została wprawdzie zdefiniowana o ustawie o podatku rolnym i dlatego sięgnąć należy do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych...
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. 1993 nr 94 poz. 431 ze zm./, od obowiązku uiszczenia podatku rolnego. Naczelny Sąd Administracyjny uznał częściowo zasadność...

III SA/Wa 2471/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-29

, z zastrzeżeniem ust. 4-6 - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji...
), czyli inaczej niż w większości innych podatków, gdzie opodatkowany jest przyrost majątku (jak np. z podatkach dochodowych). Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l....

I SA/Gl 626/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-20

działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6 - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca...
lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4-6 - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1...

I SA/Gl 627/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-20

z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6 - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia...
, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona...

II FSK 3332/14 - Wyrok NSA z 2016-12-09

podatkowego, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej skutkuje zwolnieniem przedsiębiorcy z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz składania...
deklaracji VAT (zob.: art. 44 ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2010 Nr 51, poz. 307 ze zm.; art. 25 ust. 5a ustawy...

I SA/Bd 425/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-07-17

Stanisława P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku...
., nr [...] odmawiającą Stanisławowi P. umorzenia zaległości podatkowej - IV raty łącznego zobowiązania podatkowego za rok 2005 - podatku rolnego w wysokości 497,10 zł...
1   Następne >   +2   6