Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Lu 1393/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-01-26

Dochód osiągnięty z tytułu sprzedaży akcji jest opodatkowany tylko raz zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nabycie akcji w drodze...
Urzędu Skarbowego w R. z dnia 15 czerwca 1998 r. (...) odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r. w kwocie 22.447,73 zł...

III ZP 26/00 - Uchwała Składu Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 2001-01-04

poz. 89 ze zm./ czy też według zasad określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm...
i stosowania art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu realizacji...

SA/Po 3190/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-02-22

., 2. Prawo autorskie, jako prawo majątkowe określone w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm...
./, stanowi źródło przychodów w myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, a dochody uzyskane z tego prawa podlegają podatkowi dochodowemu /art. 9 ust. 1 cytowanej ustawy/. Naczelny...

I SA/Gd 1017/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-14

z siedzibą w na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 11 marca 2015 r. nr [...], [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego...
będzie podatkowi od spadków i darowizn czy podlegać będzie opodatkowaniu według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?, 2. W przypadku zaś odmiennego...

SA/Wr 1639/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-01-26

w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. 'b' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./., 2. Wygaśnięcie odziedziczonego...
. Roman D. zapłacił na konto Urzędu Skarbowego W. kwotę 7.215.600 zł z tytułu podatku dochodowego. Następnie w piśmie z dnia 3 grudnia 1993 r. zwrócił się do organów...

III RN 87/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-06-06

. 89 ze zm./. Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi Piotra S. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 1 września 1998 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób...
września 1998 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r., Zarzucił zaskarżonemu wyrokowi:, 1. rażące naruszenie prawa materialnego oraz błędną...

I SA/Łd 1/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-10

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie...
opodatkowania skutków podatkowych nabycia nakładów na nieruchomość oddala skargę. B. K. wniosła o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób...

II FSK 454/05 - Wyrok NSA z 2006-03-28

/t.j. Dz.U. 1997 nr 16 poz. 89 ze zm./ w zw. z art. 888 Kodeksu cywilnego oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
miało źródło w istniejącym stosunku pracy. Z tego względu mieściło się w kategorii przychodów określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

II FSK 451/05 - Wyrok NSA z 2006-03-28

i darowizn /t.j. Dz.U. 1997 nr 16 poz. 89 ze zm./ w zw. z art. 888 Kodeksu cywilnego oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
świadczenie miało źródło w istniejącym stosunku pracy. Z tego względu mieściło się w kategorii przychodów określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób...

II FSK 459/05 - Wyrok NSA z 2006-03-28

. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./ poprzez niewłaściwe ich zastosowanie, a także naruszenie przepisów postępowania: art. 122, art...
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przekazanie bowiem pracownikowi określonej kwoty pieniędzy 'na zagospodarowanie się' stanowiło rodzaj przychodu z łączącego...
1   Następne >   +2   +5   +10   52