Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

II FSK 568/19 - Wyrok NSA z 2021-12-02

podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 10 października 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 3972/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
września 2017 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych., Od powyższego wyroku Sądu pierwszej instancji skargę kasacyjną wniósł pełnomocnik organu...

III SA 8042/98 - Wyrok NSA z 1999-09-15

rolnicza nie została wprawdzie zdefiniowana o ustawie o podatku rolnym i dlatego sięgnąć należy do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych...
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. 1993 nr 94 poz. 431 ze zm./, od obowiązku uiszczenia podatku rolnego. Naczelny Sąd Administracyjny uznał częściowo zasadność...

I SA/Po 799/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-09-24

, młyny, rzeźnia. Od tej działalności deklaruje podatek dochodowy. Działalność ta jest wyodrębniona w ewidencji., Decyzję tę zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego...
Jednostki badawczo-rozwojowe są zwolnione z podatków /art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych - Dz.U. 1991 nr 44 poz. 194 ze zm...

SA/Bk 494/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-01-05

opodatkowaniu podatkiem dochodowym na równi z innymi podmiotami gospodarczymi oraz ewentualnie podatkiem od nieruchomości. Zarzut skarżącego zatem, że Kolegium Odwoławcze...
od podatku rolnego oraz od podatku leśnego. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207 par. 5 Kpa w związku z art. 68 ustawy z dnia 11 maja 1995 r...

I SA/Ke 234/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-08-09

lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych (...) - art. 4 ust. 1 u.p.o.l., Podatnicy podatku...
podatkowego w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości na rok 2018 pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie [...] zł od nieruchomości...

I SA/Kr 1712/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-22

działalności gospodarczej, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji...
pieniężnego na rok 2012 w kwocie 272,00 zł. W uzasadnianiu wskazano, iż wymiar podatku ustalono na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz informacji...

I SA/Bk 310/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-10-04

na tych gruntach. Bez znaczenia dla wymiaru podatku jest sytuacja majątkowa, dochodowa lub zdrowotna podatnika. Może mieć ona jednak znaczenia na etapie realizacji i egzekucji...
na 2019 rok oddala skargę Decyzją z dnia [...] marca 2019 r. nr [... Wójt Gminy M. ustalił W. T. zobowiązanie pieniężne za rok 2019 w kwocie 284 zł. Wymiaru podatku dokonano...

I SA/Bk 406/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-01-24

RP organy mają obowiązek go stosować. Bez znaczenia dla prawidłowości wymiaru podatku pozostaje kwestia spełnienia przez skarżącego kryterium dochodowego...
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze zm., dalej: 'u.p.r.') oraz przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r., poz...

I SA/Bk 228/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-09-17

rolnego, który spowodował przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do prawa pomocy społecznej z Ośrodka Pomocy Społecznej w W. Ponadto podniósł, że Rada Gminy...
odwoławczy, po przytoczeniu obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j Dz.U. 2020 poz. 333, dalej jako: u.p.r.), wskazał, iż Skarżący...

I SA/Bk 271/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-09-05

materialnego i procesowego., Bez znaczenia dla oceny prawidłowości wymiaru podatku pozostaje kwestia spełnienia przez Skarżącego kryterium dochodowego w postępowaniach z zakresu...
przeliczeniowych spowodował przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, przez co notorycznie otrzymuje z Ośrodka Pomocy Społecznej...