Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

I SA/Wr 4447/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu...
wpłaty), iż stanowi ona zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy za styczeń 2000 r., nie składając jednak deklaracji PIT - 5 za ten miesiąc. W związku z powyższym Urząd...

I SA/Wr 4448/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu...
miesięczną na podatek dochodowy od osób fizycznych za styczeń 2000 r. w wysokości [...]. W uzasadnieniu tej decyzji Izba Skarbowa wyjaśniła, iż Z. P. - prowadzący...

I SA/Wr 4449/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu...
na podatek dochodowy od osób fizycznych za styczeń 2000 r. w wysokości [...]. W uzasadnieniu tej decyzji Izba Skarbowa wyjaśniła, iż Z. P. - prowadzący działalność gospodarczą...

I SA/Wr 4446/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu...
nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. W uzasadnieniu tej decyzji Izba Skarbowa wyjaśniła, iż w zeznaniu podatkowym o wysokości dochodu osiągniętego...

I GSK 254/21 - Wyrok NSA z 2021-09-15

. 38 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: ustawa o podatku...
i niezastosowaniu art. 29 ust. 3a1 ustawy o rehabilitacji oraz błędnej wykładni i niewłaściwym zastosowaniu art. 38 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym...

II FSK 2306/14 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

(Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) w przypadku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych przez płatnika - należy rozumieć dzień wypłaty wynagrodzenia...
pracownikom czy też ostatni dzień terminu przekazania zaliczek na podatek, o którym mowa w art. 38 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób...

III SA/Wa 2554/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-25

. oraz od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. nie przekazywał środków pochodzących z podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy zakładowy fundusz...
doręczenia protokołu kontroli., Organy obu instancji uznały, że dniem uzyskania środków, w przypadku zwolnienia z obowiązku odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób...

VIII SA/Wa 579/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-04

;, - art. 33 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 38 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez jego błędne zastosowanie...
, to jest określenie dnia uzyskania środków pochodzących z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w sposób nie uwzględniający terminu płatności tych zaliczek...

VIII SA/Wa 934/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

, że strona nieterminowo przekazywała środki pochodzące z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w okresie: 12/2007 - 12/2009...
ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji w związku z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej:, 'u.p.d.o.f....

I SA/Rz 732/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-13

Skarbowej z dnia [...] października 2006 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2000. - oddala skargę - Dyrektor Izby...
nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000r. w kwocie 5 024,90 zł., W dniu 27 kwietnia 2006r. W.P. będący wspólnikiem Firmy 'A' s.c. oraz jego żona B.P....
1   Następne >   +2   6