Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opinia zabezpieczająca X

III SA/Wa 3012/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-29

zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę. Złożonym w dniu 13 lipca 2020 r. wnioskiem P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej...
: Płatnik, Wnioskodawca, Skarżąca, Strona, Spółka) wystąpiła o wydanie opinii o stosowaniu przez Płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób...

III SA/Wa 1352/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

przychodów, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym u wspólników spółki komandytowej i stanowi korzyść podatkową...
współwłasności została przeszacowana jej wartość początkowa dla celów podatku dochodowego. Zestawiając więc czynność dokonaną z hipotetycznym stanem, w którym nie doszłoby...

II FSK 466/21 - Wyrok NSA z 2022-04-21

, w której nie znajdzie zastosowania klauzula ogólna., Sąd powołał treść art. 24 ust. 19 oraz art. 24 ust. 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz...

II FSK 1261/21 - Wyrok NSA z 2022-01-11

co do zastosowania przepisu prawa materialnego art. 119a § 1 O.p. w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz...
albo powstanie lub zawyżenie straty podatkowej; powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku., Oceniając zaskarżona odmowę...